ปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้

(1/1)

Pachara:
ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปืนลูกโม่แบบดับเบิ้ลฯครับ
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 บอกว่าปืนที่ใช้กระสุนชนวนกลาง ชนิดลำกล้องมีเกลียวที่มีความยาวลำกล้องมากกว่า 160 มม. และมีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ เป็นอาวุธปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซึ่งตามความเข้าใจของผมก็คือปืนลูกโม่ดับเบิ้ลฯรุ่นที่มีลำกล้องยาวเกิน 6.3 นิ้วเป็นปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ผมเคยเห็นบุคคลท่านนึงมีปืน สมิท 686 ลำกล้อง 8 นิ้ว โดยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้วย และมีบางท่านบอกว่า ปืนลูกโม่แบบดับเบิ้ลฯนั้นไม่เข้าข่ายว่าเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เพราะว่ากลไกการบรรจุกระสุนเพื่อยิงซ้ำของปืนแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของตัวปืนเองแต่เกิดจากการใช้เเรงของผู้ยิง  มาบริหารกลไก (เหนี่ยวไกหรือง้างนกเพื่อให้โม่หมุน เอาช่องที่มีกระสุนมาให้ตรงกับท้ายลำกล้อง) เช่นเดียวกับปืนแบบ   ลูกเลื่อน คานเหวี่ยง และปั๊มแอคชั่น ผมเลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆสมาชิกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นยังไง ปืนลูกโม่ดับเบิ้ลฯลำกล้องยาวเกิน 6 นิ้วเป็นปืนที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นปืนที่สามารถครอบครองได้โดยผิดไม่กฎหมาย  ขอรบกวนหน่อยนะครับ   ::014::

oneholeshot - รักในหลวง:
อ้างจาก: Pachara ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2011, 04:44:43 AM

ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปืนลูกโม่แบบดับเบิ้ลฯครับ
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 บอกว่าปืนที่ใช้กระสุนชนวนกลาง ชนิดลำกล้องมีเกลียวที่มีความยาวลำกล้องมากกว่า 160 มม. และมีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ เป็นอาวุธปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซึ่งตามความเข้าใจของผมก็คือปืนลูกโม่ดับเบิ้ลฯรุ่นที่มีลำกล้องยาวเกิน 6.3 นิ้วเป็นปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ผมเคยเห็นบุคคลท่านนึงมีปืน สมิท 686 ลำกล้อง 8 นิ้ว โดยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้วย และมีบางท่านบอกว่า ปืนลูกโม่แบบดับเบิ้ลฯนั้นไม่เข้าข่ายว่าเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เพราะว่ากลไกการบรรจุกระสุนเพื่อยิงซ้ำของปืนแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของตัวปืนเองแต่เกิดจากการใช้เเรงของผู้ยิง  มาบริหารกลไก (เหนี่ยวไกหรือง้างนกเพื่อให้โม่หมุน เอาช่องที่มีกระสุนมาให้ตรงกับท้ายลำกล้อง) เช่นเดียวกับปืนแบบ   ลูกเลื่อน คานเหวี่ยง และปั๊มแอคชั่น ผมเลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆสมาชิกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นยังไง ปืนลูกโม่ดับเบิ้ลฯลำกล้องยาวเกิน 6 นิ้วเป็นปืนที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นปืนที่สามารถครอบครองได้โดยผิดไม่กฎหมาย  ขอรบกวนหน่อยนะครับ   ::014::


ข้อความสีแดงหมายถึงปืนกึ่งอัตโนมัติครับ ดังนั้นปืนลูกโม่จึงไม่เข้าข่ายครับ
มีท่าน สมช. หลายท่านที่มีปืนลูกโม่ลำกล้อง 8 นิ้วครับ  :D

boilerman:
แล้วเห็นว่า กรณี .22 ชนวนริม สามารถยาวได้มากกว่า 160 มม. อีกเล็กน้อย จริงหรือเปล่าครับ (โดยในทะเบียนยังระบุว่าเป็นปืนสั้น)

สุพินท์ - รักในหลวง:
อ้างจาก: boilerman ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2011, 04:37:03 PM

แล้วเห็นว่า กรณี .22 ชนวนริม สามารถยาวได้มากกว่า 160 มม. อีกเล็กน้อย จริงหรือเปล่าครับ (โดยในทะเบียนยังระบุว่าเป็นปืนสั้น)


ปืนลูกกรด ลำกล้องยาวเท่าใดก็ได้ครับ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
-------------
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
   ข้อ ๒  อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๒๔ ต้องเป็นอาวุธปืน ชนิดและขนาด ดังต่อไปนี้
      (๑) อาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน ๑๑.๔๕ มม.
      (๒) อาวุธปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ดังต่อไปนี้
   (ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่ถึง ๒๐ มม.
   (ข) ปืนบรรจุปาก ปืนลูกซอง และปืนพลุสัญญาณ
      (๓) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ดังต่อไปนี้
   (ก) ขนาดความยาวของลำกล้องไม่ถึง ๑๖๐ มม.
   (ข) ปืนลูกซอง
   (ค) ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้อง ไม่เกิน ๕.๖ มม.
      (๔) อาวุธปืนชนิดไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ
      (๕) อาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือ
เป็นพิษหรือไม่ใช้เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี
   ข้อ ๓  เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗
หรือมาตรา ๒๔ ต้องเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนตามข้อ ๒ ที่ได้รับอนุญาต แต่ต้อง
ไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง
   ข้อ ๔  วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๓๘
ต้องเป็นวัตถุระเบิดประเภท ชนิด และขนาดที่ใช้เฉพาะในกิจการก่อสร้างหรือกิจการอุตสาหกรรม
และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป
 
               ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
                      พลเอก เล็ก แนวมาลี
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                         พลเอก ป. ติณสูลานนท์
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๕ แห่งพระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ ตามมาตรา ๗
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงนี้
[รก. ๒๕๒๒/๑๔๐/๑พ./๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๒]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ