ขอความรู้เรื่องตัวอย่างใบป. 4 ในอวป. เล่ม 371 ครับ

(1/1)

CT_Pro4:
...หลังจากอ่าน column เรื่องกฎหมายปืนในอวป. เล่ม 371 หน้าที่ 148 ผมสังเกตว่าตัวอย่างใบป. 4 ตัวอย่างที่ 3 ได้ขีดฆ่าข้อความบางส่วนไปทำให้อ่านได้ว่า "ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ อีก 3 ตัวอย่างที่เหลือก็พบว่าจะเป็น "ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน" เท่านั้น ผมจึงอยากขอความกระจ่างในเรื่องต่อไปนี้

1.  การระบุว่า "อนุญาตให้มีและใช้เครื่องกระสุนปืน" ด้วยนั้นจะแตกต่างกับที่ไม่ระบุอย่างไร
2.  คำว่า "เครื่องกระสุนปืน" ครอบคลุมถึงอะไรบ้างครับ

 ;D

51:
ตามมาตรา 4(2) แห่ง พรบ. อาวุธปืนฯ
ระบุไว้ว่า... "เครื่องกระสุนปืน" หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรด แก๊สเชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ
หมอกหรือควัน หรือกระสุนลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
หรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน ครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...

51:
ส่วนการระบุว่า "ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" หรือ "ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน"
ในใบแบบ ป.4 ตามที่ท่านกล่าวมา นั้น

คงน่าจะมาจาก...มีการตีความตามข้อความที่ระบุไว้ใน มาตรา 4(1) แห่ง พรบ. อาวุธปืนฯ
ซึ่งระบุไว้ว่า..."อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน
โดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม
หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง...

ผมคาดว่า ผู้เกี่ยวข้องอาจตีความว่า...ในมาตรา 4(1) ตามข้างต้น นั้น
ได้รวมถึง "เครื่องกระสุนปืน" ด้วย...

แต่...ในส่วนของ "ใบอนุญาตสำหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามความในส่วนนี้
(ใน พรบ. อาวุธปืนฯ)  จะออกได้แต่ตามประเภทและมีกำหนดอายุดังต่อไปนี้"

มาตรา 23(3)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น...ครับ

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...

G. BKK:
 :o :o :o

สุพินท์ - รักในหลวง:
ป.๔ จะเขียนเฉพาะปืน  หรือมีกระสุนด้วยก็ไม่มีปัญหาครับ
ที่จริงจะไม่มีการออกใบ ป.๔ กระสุนอย่างเดียว  เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้  และ พ.ร.บ.อาวุธปืน มาตรา ๘ ก็บอกว่า
          "มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้"
จึงแสดงว่าใบ ป.๔ ของตัวปืน คุ้มครองไปถึงกระสุนปืนด้วย
นอกจากนั้นในตารางค่าธรรมเนียม  ก็มีเฉพาะค่าธรรมเนียมใบ ป.๓ ของกระสุน  แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมใบ ป.๔ กระสุนปืน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ