ฝากข่าว ... ประชาสัมพันธ์/สมัครสอบ/จัดหางาน ...

(1/3) > >>

สหายเล็กน้อย:
 :D :D :D

... ใครมีข่าวฝากดี ๆ ... เกี่ยวกับเรื่อง ... การประชาสัมพันธ์/สมัครสอบ/จัดหางาน ... มาช่วยกัน ... เพื่อญาติพี่น้องและคนรู้จัก ... ของพวกเราชาว อวป. ... ครับ

... รายละเอียด ...

หน้า 1 ... -  ปค. เปิดรับสมัครสอบปลัดอำเภอ                                              25 มิ.ย. - 15 ก.ค. 51
              -  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                          23 มิ.ย. - 11 ก.ค. 51
              -  รับสมัคร สมาชิก อส. สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ บก.อส.   27 มิ.ย. -   3 ก.ค. 51
              -  ส.ป.ก. รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3                13 มิ.ย. -   3 ก.ค. 51  
             
   

สหายเล็กน้อย:
  ;) ;) ;)

หัวข้อข่าว :กรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอ
ผู้ประกาศ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
วันที่ประกาศ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 12:47 น.
--------------------------------------------------------------------------------
 


กรมการปกครองเปิดสอบแข่งขันผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทางระบบอินเตอร์เน็ต

นายวิชัย ศรีขวัญ อธิบดีกรมการปกครอง แถลงว่า เนื่องจากในขณะนี้กรมการปกครองมีตำแหน่งปลัดอำเภอ
ซึ่งปฏิบัติงานตามอำเภอต่าง ๆ ว่างอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้ขออนุมัติสำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ซึ่งสำเร็จ
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓)
โดยตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งสำคัญในการปฏิบัติงานของอำเภอ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและปฏิบัติงาน
ของกรมการปกครองเกี่ยวกับการอนุญาต การจดและจัดทำทะเบียนต่าง ๆ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การจัดตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย การสอบสวนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท
ต่าง ๆ การส่งเสริมอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ในการรับสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ กรมการปกครองได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://job.dopa.go.th หรือ
http://www.dopa.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๓ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๑” ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ๑๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ประกอบด้วย
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะมีการสัมภาษณ์และ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการดันพื้น นอนยกตัว และวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร ในเวลา ๑๑ นาที

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสอบแข่งขันครั้งนี้คาดว่า จะมีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็น
จำนวนมาก และในเบื้องต้นจะบรรจุทันที ๑๒๐ อัตรา จึงขอให้ผู้ที่มีความตั้งใจอยากรับราชการเป็นปลัดอำเภอได้เตรียมตัว
ทั้งทางด้านวิชาการและร่างกายให้พร้อมที่จะไปทำงานในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
-----------------------------------
“อำเภอ...ยิ้ม : บริการฉับไว ถูกใจประชาชน”
เอกสารเผยแพร่ที่ ๓๘ / ๒๕๕๑
 
http://www.dopa.go.th/dopanew/topnews/view2.php?204

(ประกาศกรมการปกครองตัวเต็มครับ)

http://www.dopa.go.th/web_pages/m03020000/rio74.pdf

บ่าวอู๋:
ดีเลยครับ...  กระทู้นี้..   ;D


แถมครับ
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2551/05/docUploadFile11210237658722.pdf

andaman:
บ่าวอู๋ มีสิทธิสอบนำเขาบ่

สหายเล็กน้อย:
 ;) ;) ;)

หัวข้อข่าว :ประกาศรับสมัคร สมาชิก อส. สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ บก.อส.
ผู้ประกาศ : สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
วันที่ประกาศ : วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 16:15 น.
--------------------------------------------------------------------------------
 


ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และปฏิบัติภารกิจในหมวดปฏิบัติการพิเศษ กองร้อยบังคับการและบริการ กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2551 – 3 กรกฎาคม 2551 ที่สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี – รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข 08-9127-2086 และ 08-9488-3841
 
เอกสารแนบ : 2008-06-16.pdf 

http://www.dopa.go.th/dopanew/topnews/view2.php?203

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป