พี่ๆท่านใดมีแบบร่างสัญญาให้เช่าบ้านบ้างครับ ขอความอนุเคราะห์ครับ

(1/1)

m620- รักในหลวง:
สวัสดีครับ
ผมต้องการจะให้เช่าบ้านครับ ไม่เคยทำธุรกรรมด้านนี้มาก่อน ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่มีแบบสัญญาให้เช่าน่ะครับ
จะได้รัดกุมและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
พี่ๆ ท่านใดมีแบบสัญญา ขอดูเป็นแบบอย่างหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ

วัฒน์:
 :) ตามนี้ครับ..

หงส์ซิ่ง ♥ รักในหลวง ♥:


                                                                             สัญญาเช่าบ้าน

สัญญานี้ทำที่……………………………เมื่อวันที่…………เดือน………………พ.ศ………..ระหว่าง……………………….อายุ…………...ปี อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………………..ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………….………ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้เช่า”   กับ……………………………………………
อายุ………………ปี อยู่บ้านเลขที่………………ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………….
ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………….…… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”
ข้อ 1.  ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา…………ปี                      นับแต่วันที่……………..เดือน……………………..พ.ศ.………………………….  และผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ……………………………บาท (………………………………………….) ทั้งนี้  หากกำหนดเวลาเช่าเกินกว่า 3 ปี ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงว่าจะไปดำเนินการจดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานเขต……………………………………ภายในวันที่……………………………..
ข้อ 2.  ผู้เช่าสัญญาว่า
(1)  จะชำระค่าเช่าภายในวันที่…………………..ของทุกเดือน ทุกๆ เดือนไป
(2)  ผู้เช่าจะทำการดัดแปลงเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า ทั้งยังต้องเสนอแบบแปลนที่ต้องการแก้ไขให้ผู้ให้เช่าทำการพิจารณาแก่การนั้นด้วย
(3)  ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรัพย์สินที่ให้เช่าตามสมควร
(4)  ผู้เช่าจะทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สินอย่างใดในทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อนจึงจะทำได้
(5)  ผู้เช่าสัญญาว่าจะสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่ารวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายและเครื่องตกแต่งในสภาพอันบำรุงรักษาอย่างดีตามสมควรแก่สภาพสิ่งของนั้นๆ และจำทำการซ่อมแซมเล็กน้อยตามที่จำเป็นเพื่อการสงวนรักษาทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
(6)  ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วงและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว (บริวารหรือลูกจ้าง) ของผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยในทรัพย์สินที่เช่านั้น
(7)  ผู้เช่าจะไม่ประพฤติและกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นทีรำคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือกระทำสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินที่เช่า หรืออาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ใกล้เคียง และจะไม่กระทำหรือให้ผู้อื่นกระทำการใดอันผิดกฎหมาย

ข้อ 3.  ผู้ให้เช่าสัญญาว่า
(1)  จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวที่จะรับชำระค่าเช่า
(2)  จะเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมาย
(3)  จะทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสมควรแก่การที่จะให้ผู้เช่าสามารถให้ประโยชน์จากทรัพย์ได้เต็มบริบูรณ์ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4.  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดหนึ่งงวดใดแล้ว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกเอาค่าเสียหายได้ทันที
สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ  และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า     ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า
        (…………..…………………………)                (………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………พยาน     ลงชื่อ………………………………………พยาน
        (………………………………………)            (………………………………………)

m620- รักในหลวง:
 :)ขอบคุณมากครับ ::014::

submachine -รักในหลวง-:
เรื่องสัญญาเช่าบ้าน หาซื้อได้ตามStationary (ร้านเครื่องเขียนหรือพวกอุปกรณ์สำนักงานประมาณนั้น)ได้ทั่วไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ