กระทู้ธรรม

<< < (18/38) > >>

ธำรง:

เรียนคุณหนองหัวพราน....มงคล ๓๘ ประการ
ลอกมาครับ...... จาก http://www.84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

มงคลมีอยู่ ๓๘ มงคล  ด้วยพระคาถา ๑๐ คาถาใน มงคลสูตร๑ ตามลำดับดังนี้
(พระไตรปิฎก  เล่ม  ๒๕  ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  ข้อ ๕-๖)

คาถาที่ ๑. มี ๓ มงคลคือ ๑.   อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาล ๒.   ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบบัณฑิต (คือ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย) ๓.   ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา   

คาถาที่ ๒. มี ๓ มงคลคือ ๔.   ปฏิรูปเทสวาโส จ การอยู่ในประเทศ(ถิ่น)ที่สมควร ๕.   ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา การได้กระทำบุญไว้แล้วในปางก่อน ๖.   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ การตั้งตนไว้ชอบ   

คาถาที่ ๓. มี ๔ มงคลคือ ๗.   พาหุสจฺจญฺจ การสดับตรับฟังมาก ๘.   สิปฺปญฺจ การศึกษาศิลปะ ๙.   วินโย จ สุสิกฺขิโต วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑๐.   สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต   

คาถาที่ ๔. มี ๔ มงคลคือ ๑๑.   มาตาอุปฏฺฐานํ การบำรุงมารดา ๑๒.   ปิตุอุปฏฺฐานํ การบำรุงบิดา ๑๓.   ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห การสงเคราะห์บุตรและภรรยา ๑๔.   อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากูลคั่งค้าง   

คาถาที่ ๕. มี ๔ มงคลคือ ๑๕.   ทานญฺจ ทาน การให้ ๑๖.   ธมฺมจริยา การประพฤติธรรม ๑๗.   ญาตกานญฺจ สงฺคโห การสงเคราะห์ญาติ ๑๘.   อนวขฺขานิ กมฺมานิ การกระทำการงานที่ไม่มีโทษ   

คาถาที่ ๖. มี ๓ มงคลคือ ๑๙.   อารตี วีรตี ปาปา การงดการเว้นจากบาป ๒๐.   มฺชชปานา จ สญฺญโม การสำรวมจากน้ำเมา ๒๑.   อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย   

คาถาที่ ๗. มี ๕ มงคลคือ ๒๒.   คารโว จ ความเคารพ ๒๓.   นิวาโต จ การอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๔.   สนฺตุฏฺฐี จ ความสันโดษ ๒๕.   กตญฺญุตา ความกตัญญูรู้คุณ ๒๖.   กาเลน ธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมตามกาล   

คาถาที่ ๘. มี ๔ มงคลคือ ๒๗.   ขนฺตี จ ความอดทน ๒๘.   โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย ๒๙.   สมณานญฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะ ๓๐.   กาเลน ธมฺมสากจฺฉา การสนทนาธรรมตามกาล   

คาถาที่ ๙. มี ๔ มงคลคือ ๓๑.   ตโป จ ความเพียรเผากิเลส ๓๒.   พฺรหฺมจริยญฺจ การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.   อริยสจฺจานทสฺสนํ การเห็นอริยสัจ ๓๔.   นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ การทำนิพพานให้แจ้ง   

คาถาที่ ๑๐. มี ๔ มงคลคือ ๓๕.   ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ จิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๓๖.   อโสกํ ความไม่เศร้าโศก ๓๗.   วิรชํ จิตที่ปราศจากธุลี คือกิเลส ๓๘.   เขมํ จิตที่ถึงความเกษมจากโยคะ

 :) :)

iceman - รักในหลวง:
  พี่ธำรงสงสัยเหลือแค่ 36 แน่ ๆ ครับ ขาด ข้อ 32 กับ 37 ครับ  :D :D ;D

นายกระจง:
ขอบคุณมากครับพี่ธำรง เซฟเก็บไว้อ่านแล้วครับ

ธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสครับ

http://www.buddhadasa.com/

มะขิ่น:
อ้างจาก: เสือใบ(boon) ที่ กรกฎาคม 14, 2007, 02:48:14 AM

อ้างจาก: Rock ลูกของชนชั้นที่เปี่ยมสำนึก ที่ กรกฎาคม 13, 2007, 11:42:02 PM

เสนอให้ปักหมุด 1 เสียงครับ

กระทู้นี้คุณandamanเป็นผู้ตั้ง ตั้งแล้วก็เล่นสำนวนไป เล่นสำนวนมา ไม่ได้นำเสนออะไรดีๆให้แก่เพื่อนๆ
สมาชิกเลย เพื่อนสมาชิกหลายท่านตอบได้ดีมากๆ ตรงตามเนื้อหาของกระทู้ แต่เจ้าของกระทู้เป็นผู้พาออกนอกทาง
เสียเอง ไม่แน่ใจว่าท่านเจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้นี้เพื่ออยากรู้เกี่ยวกับธรรมมะ หรือว่าเพื่อการอื่นใดเป็นหลักกันแน่
ผมให้อีก1เสียงตามคุณRockครับ


เห็นด้วยครับ..............

หลายท่านที่นำเสนอมี"สาระ"ดีมาก

Ro@d - รักในหลวง:

วิถีของชีวิต  ของต่างผู้คน มากเนื้อหาสาระที่ดี ดีงาม  หรือยังตามหาความดีงาม ยังไม่พบ..
หากเข้าหาธรรมชาติ เก็บเกี่ยวที่เป็นเนื้อหาสาระ เป็นประโยชน์แก่สังคม
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตน ไปด้วย ..   

ธรรมมะ เป็นการสอนให้แต่ละบุคคล หลุดพ้นจากอวิชา มิจฉาทิฎฐิ 
คนไหนทำคนนั้นได้..  รับไปทั้ง บวก และลบ   

ธรรมะ มีอยู่เป็น ธรรมชาติ  .. มีหลายระดับ พึงเลือกเสาะหา.
นำมาใช้เป็นเครื่องนำทางแก่การใช้ชีวิต. ให้เหมาะแก่ตน
แก่การเป็น ฆราวาส   หรือ เป็นผู้ทรงศีล ๒๒๗ ข้อ

มนุษย์ อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเท่านั้น ที่จะบำเพ็ญตนเพื่อให้ หลุดพ้นไปจากความทุกข์

บุคคลที่หมกมุ่นในเรื่องเพศ และแสดงออกถึงเรื่องนั้น
โดยไม่อดกลั้น ..  ย่อมจะขาดสติปัญญา
เพราะปัญญาที่มีอยู่ รังแต่จะคิดให้ตัวเอง ให้ไปใกล้ชิดแต่ เรื่องนั้น เป็นใหญ่.

จึงอย่าพึงหวัง จะได้ธรรมะ จาก บุคคลเหล่านั้น. .จำพวกนั้น.   :)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว