นโยบายสัมมาทิฎฐิ สร้างสังคมพอเพียง ร่มเย็นเป็นสุข”จะเหมาะกับคนไทยในยุคนี้หรือไม่

(1/2) > >>

narongt:
http://mscc2.komcome.com/infomat/view.php?category=taistyle&wb_id=199

นโยบายสัมมาทิฎฐิ สร้างสังคมพอเพียง ร่มเย็นเป็นสุข”


อาจารย์เสถียรพงษ์ เน้นว่าความสำเร็จต้องมาจากหลักใจและหลักปฏิบัติ ที่จะทำให้คนในสังคมถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยหลักธรรมที่มาจากหลักศาสนา ซึ่งมนุษย์จะเรียนรู้ได้จากบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ถือเป็นครู โดยได้ยกพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ว่า สังคมที่ดีต้องสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๑๐ ประการ คืออันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัย....สู่แดนดิน

เมืองใดไม่มีทหารหาญ เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า

เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจน

เมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดสับสน

เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม

เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม

เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ

เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพริศพิศมัย

เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย.อาจารย์กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตด้านปรัชญา เสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีรากฐานในระบบความคิดที่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีกว่าด้วยปัญญา โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกคุณกัญจนา ศิลปอาชา แสดงความชื่นชมที่ท่านนายกฯ พลเอกสุรยุทธ์ กล่าวขอโทษต่อที่ประชุมพี่น้องมุสลิมภาคใต้ในนโยบายและการปฏิบัติที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เด็กและผู้คนในสังคมว่า ผู้นำสามารถขอโทษประชาชนได้ถ้าทำผิด และขอบคุณที่นายกฯ ยอมเป็นผู้นำประเทศในภาวะยากลำบากเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของประเทศ เป็นการอภิปรายที่น่ารักแสดงถึงจิตใจที่ดีงามของคุณกัญจนา ซึ่งเป็นนักการเมืองสตรีที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้รอยตำหนิในเรื่องคุณธรรมรัฐมนตรีหลายท่านกล่าวตอบว่าฟังการอภิปรายด้วยความอิ่มใจอิ่มในความห่วงใย ในความรู้ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาลด้วยความจริงใจ โดยขอนำข้อเสนอทุกอย่างไปพิจารณาขอปิดท้ายบทความนี้ด้วยข้อเสนอต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของคุณประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร “ประธานสภาราษฎร” ซึ่งเป็นแบบอย่างของราษฎรผู้ติดตามและต่อสู้เพื่อการปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง คุณประพันธ์ศักดิ์เห็นว่าไม่ควรใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ เป็นหลักในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยเหตุผลดังนี้๑.เพราะไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริง แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปริญญาชน ซึ่งผู้ร่างล้วนจบจากปริญญาตรีอย่างต่ำและมีประชาชนบางกลุ่ม ชมรม คณะบุคคล องค์กร ขบวนการ สมาคม สภาสถาบันบางแห่งเท่านั้นที่กระตือรือร้นมีส่วนร่วม – คนไม่จบปริญญาถูกตัดสิทธิโอกาสรับใช้ชาติ สมัคร ส.ส. ส.ว.๒.เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนนิยม ซึ่งส่งเสริมลัทธิบูชาเงินระบอบธนาธิปไตย ให้โอกาสกลุ่มทุนธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมผูกขาดเข้ามาเสวยอำนาจการเมืองอย่างเป็นล่ำเป็นสัน โดยการใช้กลไกพรรคการเมืองตามกฎหมายคล้ายบริษัทธุรกิจผูกขาดและการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว ถือเป็นภัยอันตรายร้ายแรงสุดของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทย รวมถึงความมั่นคงของประชาชน ประเทศชาติ ราชบัลลังก์ แผ่นดิน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งปวง๓.กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง ทั้งสามฉบับถือเป็นกฎหมายการเมืองรวมศูนย์อำนาจผูกขาดไว้ที่ผู้นำคนเดียว คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งคุมอำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ พรรคการเมือง ครอบงำวุฒิสภาและแทรกแซงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การสื่อสารคมนาคม สื่อสารมวลชนจนกลายเป็นเผด็จการทรราชถูกขับไล่ออกนอกประเทศไป กฎหมายเป็นเหตุหลัก พฤติกรรมเป็นเหตุตาม ไม่จำเป็นต้องทำให้รกสมอง สติปัญญาสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะเปิดกว้าง๔.สสร.๒๕๔๐ ไม่ยุติธรรมในการร่างรัฐธรรมนูญ ขาดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรงด้วยการจงใจตัดสาระสำคัญของผลการสำรวจประชามติประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมถึงการแสดงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ เป็นการฝ่าฝืนมติมหาชน ซึ่งแสดงเจตนารมณ์โดยสุจริต๕.กฎหมายการเมืองทั้งสามฉบับไม่ใช้สถาบันอันเป็นเครื่องมือประชาธิปไตย ตรงข้ามกลับทำให้เกิดช่องว่างทางชนชั้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เป็นความผิดพลาดของการสร้างสังคมที่ไม่ยุติธรรม – ทำให้เกิดปัญหาความสับสนวุ่นวาย ระส่ำระส่ายทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองตามมาไม่สิ้นสุด การทุจริตคอรัปชั่นอำนาจอธิปไตยของปวงชน การทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ลัทธิอุปถัมภ์พวกพ้องในวงงานราชการเป็นไปอย่างแพร่หลาย ไร้ระเบียบวินัย ที่สำคัญคือการเกิดรัฐตำรวจซึ่งใช้อำนาจไม่ยุติธรรม๖.กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งทำให้ กกต. กลายเป็นอภิสิทธิ์ชน เป็นสถาบันสร้างกฎเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งผิดทำนองคลองธรรม กลายเป็นนั่งร้านช่วยให้คนไม่ดี คนทุจริตเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ผลการเลือกตั้งซึ่งไม่สุจริตและยุติธรรม ยิ่งทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น๗.โดยสรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ อาจมีดีอยู่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง แต่โดยที่การกำหนดโครงสร้างอำนาจ ระบบการเมือง การเลือกตั้งซึ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงยังผลให้เกิดระบบธุรกิจการเมือง เผด็จการทรราชรวมศูนย์ ความอยุติธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การมั่วนิ่มอนาธิปไตย การขายชาติขายแผ่นดินอย่างไร้สำนึก อาชญากรรมแพร่หลาย สังคมหาระเบียบ หาความสุข คุณงามความดีไม่ได้ ประชาชนที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทนไม่ได้ พร้อมใจกันปฏิวัติก็สมเหตุสมผลดีอยู่แล้ว ด้วยการร่วมมือกับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ กับรัฐบาล ช่วยกันสร้างสรรค์วางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศชาติราชอาณาจักรของเราใหม่ให้ดีที่สุด

http://www.prachatai.com/05web/th/columnist/viewcontent.php?ColumnistID=4&ID=4&ContentID=2100&SystemModuleKey=Column&System_Session_Language=Thai

 
 
 รวงข้าวล้อลม 203.188.5.* [ 26 พ.ย. 2549 เวลา 20:16 ] ตอบคำถามนี้ 
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] คำถามถึง จขกท.

.... ตามหลักการที่เสนอมานั้น "ดูดี" โดยเฉพาะส่วนที่ว่า

อาจารย์กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตด้านปรัชญา เสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีรากฐานในระบบความคิดที่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีกว่าด้วยปัญญา โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก


....จึงอยากถามว่ากีรติ บุญเจือ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เครือข่าย, ขบวนการ, ผลปฏิบัติการในประเทศไทย ?
และแรงจูงใจในการ"
จึงให้เสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
"

ขอทราบ เชิงลึกที่คุณสามารถตอบได้ และ รอคำตอบอยู่

คติประจำกระทู้นี้:::
อุดมการณ์แตกต่างกันได้ แต่ความแตกต่างนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่ชนชาติไทย มิใช้รัฐประเทศอื่น

 
Special Force 202.5.87.* [ 26 พ.ย. 2549 เวลา 21:50 ] ความเห็นที่ 1/#0915 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
....จึงอยากถามว่ากีรติ บุญเจือ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เครือข่าย, ขบวนการ, ผลปฏิบัติการในประเทศไทย ?
และแรงจูงใจในการ"
จึงให้เสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
"
--------------------------------------------------------


ขออนุญาตตอบประเด็นที่ คุณถามมานะคะว่า---

การที่นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ เสนอให้ทำอะไร เสนอแนวคิดอะไร
เรามาเอาเนื้อหา แนวคิดของเค้า ไม่ดีกว่าไปยึดตัวบุคคลหรือคะ
ประวัติ ความเป็นมา ของครู อาจารย์ท่านนี้ ใช้กูเกิลเสิร์ทก็คงไม่
ยากนะ แต่ถามว่าเมื่อรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก


--ความคิดของคนเปลี่ยนไปได้ตามยุค ตามเหตุการณ์ แต่แนวคิด
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่สิ เป็นประเด็นสำคัญ


--การที่อาจารย์เสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญานั้น เหมาะมั๊ย
ถูกต้องมั๊ย คุณลองพิจารณาดูนะคะว่า นิสิตยุคนี้ตามสถิติ ตาม
ที่คนส่วนมากเป็น คิดอะไรในทางวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดได้
ดีหรือไม่ คิดได้ถูกต้องหรือไม่ อย่าว่าอะไรเลย แม้เรื่องเล็กๆน้อย
ในชีวิตประจำวัน เช่น แฟนทิ้ง ได้เกรดน้อย ไม่ได้เกียรตินิยม
ยังปรับตัวปรับใจ คิดแก้ปัญหาให้ตนเองไม่ได้เลย


การสอนปรัชญาในระดับอุดมศึกษาคือองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ขอเน้นย้ำว่า ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่สามารถแก้ได้ถ้าทำอย่าง
ใจจริง


--------------------------------------------------------------------------------
พูดดี ทำดี คิดดี ทุกเวลา ก็เพียงพอแล้ว 
รวงข้าวล้อลม   192.168.1.162, 61.19.203.* [ 27 พ.ย. 2549 เวลา 10:57 ] ความเห็นที่ 2/#0924 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
คุณ รวงข้าวล้อลม
คนตอบรู้หรือยังว่า "ปรัชญา" ที่ กิรติ บุญเจือ เสนอนั้นเป็นลักษณะไหน? จึงรู้ว่าดี หรือไม่ดี?

แต่เรารู้ดีกระทั่งว่า ใครเป็นส่งให้กิรติ บุญเจือ, ประทีป โกมลมาศ ฯลฯ ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งเป็นองค์กรเดียวกับที่เป็นคนสั่งให้ กิรติ บุญเจือ แนวความคิด "สอนปรัชญาในสถานอุดมศึกษาทุกแห่ง" ย้ำ คำว่า "ทุกแห่ง"

ไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับได้ สำหรับงานของเรา

โปรดตอบคำถามให้กระจ่างก่อนว่า "กีรติ บุญเจือ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เครือข่าย, ขบวนการ, ผลปฏิบัติการในประเทศไทย ? แรงจูงใจในการเสนอให้มีแผนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง?

คุณยังไม่ได้ตอบ (อยากรู้ว่า คุณกล้าพูดความจริง และ/หรือ อย่างน้อยคุณรู้ความจริงหรือไม่ ?)
........................................
พิเศษสำหรับคุณ รวงข้าวล้อลม ::::
อย่านำเอาความคิดเห็นส่วนตัว มุมมองส่วนตัว ท่วมทับความจริง
มันจะเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลบ่าท่วมผืนนา
เพราะนาเมื่อถูกน้ำท่วม "รวงข้าว จะไม่มีโอกาศ ล้อลม"


 
Special Force 202.5.87.* [ 27 พ.ย. 2549 เวลา 12:01 ] ความเห็นที่ 3/#0925 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
ตอบได้เลยค่ะ ไม่รู้ความจริง
แล้วความจริงคืออะไรล่ะ ที่คุณรู้หน่ะ


--------------------------------------------------------------------------------
พูดดี ทำดี คิดดี ทุกเวลา ก็เพียงพอแล้ว 
รวงข้าวล้อลม   192.168.1.162, 61.19.203.* [ 27 พ.ย. 2549 เวลา 12:54 ] ความเห็นที่ 4/#0929 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
มั่นใจว่าเป็นเช่นนั้น

ไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะเรารู้ สมาชิกBoard เราทุกคนก็รู้ เพราะได้รับแจกเอกสาร ก่อนหน้านี้เป็น ปี ๆ คิดว่าคุณ "รวงข้าวล้อลม"สามารถขอเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลได้จากสมาชิกเรานะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาชิกของเรา(att)ก็ได้นำมาแจกให้อีก

... ในโลกนี้ "สิ่งที่เห็น" กับ "สิ่งที่เป็น" ย่อมแตกต่างกัน
... ในโลกนี้ ไม่มีคนโง่ มีแต่คนที่ยังไม่รู้ จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด หรือ น่าละอาย ที่จะตอบใคร ๆ อย่างเต็มใจ ว่า "ไม่รู้"

ขอบคุณในคำตอบ

........................................................... ...........

ถึง บิ๊กatt
ช่วยแจกเอกสารคณาจารย์เสนาธิการฯ(เฉพาะ pdf) อีกครั้งนะ
ขอบคุณในความอนุเคราะห์

 
Special Force 202.5.87.* [ 27 พ.ย. 2549 เวลา 13:11 ] ความเห็นที่ 5/#0930 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
army_1.pdf

 
att 124.120.184.* [ 27 พ.ย. 2549 เวลา 16:23 ] ความเห็นที่ 6/#0938 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
อาจารย์เสถียรพงษ์ เน้นว่าความสำเร็จต้องมาจากหลักใจและหลักปฏิบัติ ที่จะทำให้คนในสังคมถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยหลักธรรมที่มาจากหลักศาสนา ซึ่งมนุษย์จะเรียนรู้ได้จากบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ถือเป็นครู โดยได้ยกพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ว่า สังคมที่ดีต้องสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๑๐ ประการ

ขอเรียนว่า ที่จะเขียนนี่อ่านจากหัวข้อ กับตัวเรื่องที่เป็นคำเขียนของ คุณเสถียรพงษ์

ถ้าให้ตอบจากคำถามของหัวข้อนี้ ดิฉันว่ามันควรเป็นตั้งนานแล้ว เพราะสัมมาทิฏฐิ แปลตรงๆ ก็คือคิดชอบนี่คะ

" คิดชอบ" สั้นๆ ง่ายๆ แต่ทำยาก จะปฏิบัติให้เข้าถึงยิ่งยากเข้าไปอีก
เพราะ คิดชอบ แล้วต้อง ปฏิบัติชอบคู่ไปด้วย หากคนส่วนใหญ่ทำได้ คงอยู่ร่วมกันได้สงบสุข และ ร่มเย็นกว่านี้

ตอนนี้คงขาดตลาดทั้งสอง " ชอบ " เลยค่ะ

เขาว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ดิฉันไม่ติดขัดกับรูปแบบหรือวิธีการ หากนำมาซึ่งแนวคิดที่ว่า คืดสนใจเนื้อหา แต่ก็รังเกียจและชิงชังมากๆ กับคนพันธุ์ที่ชอบนำรูปแบบมาบิดเบือนเนื้อหา แล้ว ก็สรรหาคำมาอธิบายเป็นวรรค เป็นเวร ว่ามันมุ่งเรื่องเดียวกัน (แช่งด้วยให้ ไม่เป็นสุขทั้งชาติ นับว่ายังใจดีนะเพราะไม่ใช่แช่งว่าทุกชาติไป )

ดิฉันมีความรู้สึกทุกๆ ครั้งว่า การร่างรธน เป็นเรื่องของกลุ่มคนต่อไปนี้ค่ะ
1. นักกฏหมายที่มีวิญญาณ ความเป็นธรรม นิติกร
2. เนติบริกร
3. นักวิชาการ อาจารย์
4. นักพูด คนที่พูดเก่ง
5. ร่างทรง อันนี้ไม่จำกัดสายอาชีพค่ะ

ไม่มีประชาชน เราไม่มีเอี่ยว เพราะ
1. ไม่รู้ กม. แล้ว ไม่ศึกษาเสียด้วย

2. พูดไม่เก่งเหมือนเขา ดังนั้นเถียงไม่ทัน เช่น เราบอกว่าอยากได้อย่างนี้ หากเขาโต้แย้ง มาหลายๆ กรณี เราคิดไม่ออก ก็อึ้งแล้ว จากนั้น จ๋อย ซึม แล้ว ก็ เลิกดีกว่า
ตรงนี้ยาก เรื่องพูดเก่งไม่เก่งเนี่ย

ก็คือนำเสนอไม่เก่งนั่นเอง

บางทีเป็นสัจจธรรมเหมือนกัน คนพูดเก่งมักทำไม่เก่ง (ทำงานนะจ๊ะ อย่าคิดมาก)
คนปฏิบัติเก่งมักพูดหรือนำเสนอไม่เก่ง


3. เราไม่ค่อยได้เตรียมตัวทำการบ้านกับทุกๆ เรื่องกันเท่าไหร่ เช่น ถ้าเราจะนำเสนอ อะไรสักเรื่อง เราต้องมองให้ทะลุเสียก่อน ชาวบ้านอย่างดิฉัน ขาดตรงนี้กันมากค่ะ
บางคนขอให้ได้พูดเถอะ พอใจแล้ว (เช่น พวกที่เปิดสายตามรายการวิทยุทั้งหลาย ที่พยายามคิดกันนักว่า ที่ทำนั่นคือ การเปิดโอกาสให้คนแสดงความเห็น แต่ดิฉันว่าไม่ใช่ นั่นคือเปิดโอกาสให้เขาระบายความเก็บกดต่างหาก )

4. ดังนั้นทุกครั้งจึงเป็นเรื่องของกลุ่มคน กลุ่มเดิม ๆ ที่รับนโยบายจากอำนาจใหม่ต่อไป แล้วมันก็จบแบบเดิมๆ

อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม คุณอย่าไปถามเราว่า จะให้มีกี่ข้อ แล้วมาตราอะไรสำคัญที่สุด หรือ etc... ประชาชนงงค่ะ

ถามดีกว่า
1. คุณอยากได้อะไรบ้าง
2. อะไรทุกวันนี้ที่คุณรู้สึกไม่ชอบใจ
3. ปัญหาชีวิตที่คุณพบมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างเท่านั้น คำถามพวกนี้ดูเหมือนปัญญาอ่อน แต่ นั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบที่สะท้อนเรื่องในใจของคนหาเช้ากินค่ำ หาค่ำกินดึก คนทำงานระดับล่าง กลาง ที่เป็นคนหมู่มากของประเทศนี่คะ

อย่ามาถามเรื่องที่กระทบพวกเราด้วยภาษากฏหมาย แล้ว ทำหน้าขำๆ เวลาเราตอบแบบภาษาที่คนเขาใช้พูดกัน ไม่ใช่ภาษาสวยงามตามหลักของพวกคุณเลย
 
MI-6 58.136.84.* [ 28 พ.ย. 2549 เวลา 10:06 ] ความเห็นที่ 7/#0949 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] >>>> เพียงภาพเดียวนี้ ก็คงเป็นคำตอบทั้งหมดได้ <<<<
ว่า "ปรัชญา" ที่ กิรติ บุญเจือ เสนอนั้นเป็นลักษณะไหน? ที่จะใช้ในสถานอุดมศึกษาทุกแห่ง !!!

:::: ข้อมูลเฉพาะ ::::

---- นายกีรติ บุญเจือ ไม่ได้สัญชาติไทย แต่ถือสัญชาติวาติกัน เป็นบาดหลวงนิกายโรมันคาทอลิก
---- โรมันคาทอลิค ใช้คัมภีร์ไบเบิล ไม่ใช่พระไตรปิฏก เพราะพระไตรปิฏกเป็นของชาวพุทธ

---- วาติกัน เป็นรัฐประเทศ และเป็นสมาชิกUN มีสิทธิออกเสียงในการประชุมUN
เทียบเท่ากับประเทศสมาชิกทั่วไป ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางศาสนาดังที่คนทั่วไปเข้าใจ

----- ชุดบาดหลวง เป็นเพียงชุดทางราชการของ ประเทศวาติกัน

""""""""""""""""""""""""""""""""
:::: หมายเหตุ
ที่นี่คุยกันเรื่องจริง ของจริง พร้อมหลักฐาน ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของแผ่นดินไทย
หวังว่าคงเข้าใจในเจตนาจริงแท้ของเรา

 
Special Force 202.5.87.* [ 28 พ.ย. 2549 เวลา 22:29 ] ความเห็นที่ 8/#0955 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
ท่าน SF มี สำเนาเป็น pdf มั๊ยครับอยากจะขอมาอ่านหน่อย

 
att 124.120.189.* [ 29 พ.ย. 2549 เวลา 22:32 ] ความเห็นที่ 9/#0973 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
อ้าว มันเป็นสัญชาติวาติกัน ไม่ใช่สัญชาติไทย แล้วทำไมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้

หมายความว่า ตอนนี้สภาไทย มีรัฐประเทศอื่นบริหารแล้วหรือ

นี่หรือเปล่า ที่นายมีชัย ประธานสภาฯ รวบรัดให้ สนช.ออกเสียงเห็นชอบกรรมาธิการ20 คน จนพล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ออกมาประท้วง ก็คงเพราะมีรายชื่อคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการ สนช.นี่เอง

แล้วมันเข้าไปได้ไง ใครเป็นคนคัดชื่อ ได้ยินว่า มีบาดหลวงอยู่ใน สนช.ตั้ง18 คน อย่างกับ บาดหลวงประทีป โกมลมาศ ตอนนี้ไปคุมการศึกษา กับ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ยังงี้เด็กไทยมิต้องเปลี่ยนศาสนากันหมดรึ

แล้วรัฐธรรมนูญไทยอันใหม่ และกฏหมาย พรบ.ต่าง ๆ จะเป็นฉบับวาติกันไหมนี่ เพราะมันเป็นกรรมาธิการ

เออ แล้วพระสงฆ์องค์เจ้า ที่เป็นพุทธน่ะ จะอยูไง

งง ว่ะ

 
หมวกแดง 203.113.80.* [ 29 พ.ย. 2549 เวลา 23:51 ] ความเห็นที่ 10/#0978 เขียนตอบคำตอบนี้     
 
 

ตอบ : Q0199 - รวงข้าวล้อลม [26 พ.ย. 2549] 
ยิงทำยิ่งทิ้งหลักฐานมัดตัว

 
อาโน 125.25.68.* [ 30 พ.ย. 2549 เวลา 10:46 ] ความเห็นที่ 11/#1000 เขียนตอบคำตอบนี้

PU45™:
ไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้เลย

flyingkob-รักในหลวง:
อย่าลืมกำพืดตัวเอง
ลืมเมื่อไหร่.....ยุ่งเมื่อนั้น

Don Quixote:
ฉบับไหนๆ เจอฝีมือระดับแม้วก็เอาไม่อยู่ครับ อย่างไรก็ตามชื่อ คมช. เนี่ย คล้ายๆ มาตรานึงชอบกล...

narongt:


ภาพนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ของขบวนการที่กล่าวข้างต้น

....รายละเอียด ของขบวนการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ของเอกสารที่บิ๊กatt แจกไปใน คห.6

 
Special Force 202.5.87.* [ 30 พ.ย. 2549 เวลา 13:25 ] ความเห็นที่ 12/#1005 เขียนตอบคำตอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป