ขอเรียนถามเรื่อง อส.ตำรวจชุมชน หน่อยครับ

<< < (10/27) > >>

Ninja 19 + รักในหลวง +:


......... ;D..ผมมอง อาสาสมัครพวกนี้ว่าเป็นคนที่เสียสละเวลาส่วนตัวออกมาช่วยราชการ  อาจมีบ้างที่ทำงานแบบทุ้มเต็มที่จนดูเกินงามในสายตาท่านๆ แต่นั้นก็เป็นนิสัยของแต่ละคนไป หาก อาสานายใดทำรุนแรงหรือเกินกว่าเหตุ โดนชาวบ้านแจ้งความขึ้นมาก็ติดคุกได้เหมือนกัน บางท้องที่ อาสาทำงานร่วมกับ ตร.นานๆก็เข้าสู่วงจรรับส่วยแทนตำรวจ หรือเรียกรับซะเอง      การตั้งด่าน อาสาจะต้องมีนายตำรวจร่วมด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีถือว่าด่านเถือน   การพกพาอาวุธปืนแล้วแต่ท้องที่ครับ บ้างแห่งห้ามพก  บางสน.ให้พกได้แต่ต้องซองพกในไม่ให้เห็นเป็นที่หวาดเสียว   บ้างท้องที่ตามต่างจังหวัดก็เคยเห็นว่าให้พกซองนอกกัน..... ............ ;D ;D.. ความเห็นส่วนตัวหากผมหรือท่านๆไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไงผมก็เชื่อว่าผมหรือท่านอื่นก็อยากพกปืนไปด้วย นัยว่าเพื่อความอุ่นใจของคนอาสามาทำงาน  ยังไงเขาก็ออกมาทำเพื่อสังคม ยังดีกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะช่วยหรือเสียสละเวลามาทำเรืองดีๆ เลยเอาแต่ค่ำหลบเข้าบ้านแล้ว  ออกมานั้งด่า  คนเสียสละ...คนดีๆก็มีครับให้กำลังใจพวกเขากันบ้าง... ;D ;D ;D

........... ;D ;D..ปล.ที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมอยู่ใกล้คนอาสากลุ่มนี้  จนรู้จักวงการพวกเขาดี.... ;D

ch chandee:
 เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกในส่วนของ อพปร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย " ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 ( เอาอย่างย่อๆ)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว้ ดัง
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ 2547 ( 15 สิงหาคม 2547 )
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
        3.1 ระเบียบ พ.ศ.2531
        3.2 ระเบียบ พ.ศ. 2540
        3.3 ระเบียบ พ.ศ. 2542
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ ( 2547 )
        " อพปร" หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
        " ศูนย์ อพปร " หมายความว่า  ศูนย์อพปร กลาง ศูนย์ อพปร เขต ศูนย์ อพปร จังหวัด / อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เทศบาล/ อบต. / เมืองพัทยา
 ข้อ 22. ให้ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราขอาณาจักร เป็นผู้บัญชาการศูนย์ อพปร.กลาง รองผูอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ อพปร.กลาง รับผิดชอบในการบังคับบัญชา และสมาชิก อพปร.ทั่วราชอาณาจักร ( ย่อนิดหนึ่ง)
 ข้อ 31. ให้ศูนย์ อพปร.เทศบาล/ อบต./ เขตในกทม.และเมืองพ้ทยา จัดตั้วหน่วย อพปร. ดัวนี้
        1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย
        2.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
        3.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
        4.ฝ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น
  ข้อ 34. สมาชิก อพปร.มีสิทธิดังต่อไปนี้
        1.มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อพปร.
        2.มีสิทธิใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
        3.การปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสมาชิก อพปร. ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย/ ได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด  ( ย่อเพื่อความเข้าใจนะครับ เพราะมีข้อกำหนดอีกมาก )
        ส่วน ตร.ชุมชน เท่าที่รู้ นะครับ
         1. อพป. ( ฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง )  อยู่ในการควบคุมของ ผญบ. กน นอภ. ผจว.
         2.สรบ (ฝ่าย ตร ) อยู่ในการควบคุมของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอ กิ่ง. อำเภอ  ( ตามนโยบายของตำรวจ
         3.ชรบ (ฝ่ายตร )  เหมือน ข้อ 2.
  แต่ทางบ้านผมมีหน่วยพิเศษ เรียกว่าหน่วย ลว.โดยเอากำลัง จาก อพป./สรบ./อพปร.มาจัดตั้ง โดยมี ตร.เป็นฝ่ายควบคุมดูแล และ กำหนดการปฏิบัติหน้าที่/ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล  เรียนเพื่อนสมาชิกถ้ามาทางภาคใต้ ถ้าพบเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ( ตอนกลางคืน ) อย่าตกใจนะครับ คิดว่าคงจะกระจ่างพอสมควรนะครับ     

ภูกามยาว:
อ้างจาก: ch chandee ที่ พฤษภาคม 04, 2006, 01:50:07 PM

เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกในส่วนของ อพปร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย " ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 ( เอาอย่างย่อๆ)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว้ ดัง
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ 2547 ( 15 สิงหาคม 2547 )
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก
 3.1 ระเบียบ พ.ศ.2531
 3.2 ระเบียบ พ.ศ. 2540
 3.3 ระเบียบ พ.ศ. 2542
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ ( 2547 )
 " อพปร" หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 " ศูนย์ อพปร " หมายความว่า ศูนย์อพปร กลาง ศูนย์ อพปร เขต ศูนย์ อพปร จังหวัด / อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เทศบาล/ อบต. / เมืองพัทยา
 ข้อ 22. ให้ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราขอาณาจักร เป็นผู้บัญชาการศูนย์ อพปร.กลาง รองผูอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ อพปร.กลาง รับผิดชอบในการบังคับบัญชา และสมาชิก อพปร.ทั่วราชอาณาจักร ( ย่อนิดหนึ่ง)
 ข้อ 31. ให้ศูนย์ อพปร.เทศบาล/ อบต./ เขตในกทม.และเมืองพ้ทยา จัดตั้วหน่วย อพปร. ดัวนี้
 1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย
 2.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
 3.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 4.ฝ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น
 ข้อ 34. สมาชิก อพปร.มีสิทธิดังต่อไปนี้
 1.มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อพปร.
 2.มีสิทธิใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
 3.การปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสมาชิก อพปร. ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย/ ได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด ( ย่อเพื่อความเข้าใจนะครับ เพราะมีข้อกำหนดอีกมาก )
 ส่วน ตร.ชุมชน เท่าที่รู้ นะครับ
 1. อพป. ( ฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง ) อยู่ในการควบคุมของ ผญบ. กน นอภ. ผจว.
 2.สรบ (ฝ่าย ตร ) อยู่ในการควบคุมของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอ กิ่ง. อำเภอ ( ตามนโยบายของตำรวจ
 3.ชรบ (ฝ่ายตร ) เหมือน ข้อ 2.
 แต่ทางบ้านผมมีหน่วยพิเศษ เรียกว่าหน่วย ลว.โดยเอากำลัง จาก อพป./สรบ./อพปร.มาจัดตั้ง โดยมี ตร.เป็นฝ่ายควบคุมดูแล และ กำหนดการปฏิบัติหน้าที่/ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล เรียนเพื่อนสมาชิกถ้ามาทางภาคใต้ ถ้าพบเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ( ตอนกลางคืน ) อย่าตกใจนะครับ คิดว่าคงจะกระจ่างพอสมควรนะครับ

อปพร.   ย่อมาจาก    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ส่วนใหญ่ เรียกกันเร็วๆ กลายเป็น   อพปร  จะได้เข้าใจกันถูกต้องครับ ;D

ch chandee:
อพปร" หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่วนตัวผมเองผ่านการฝีกอบรม มาแล้ว 2 คอสร์ ปัจจุบันถูกมอบหมายให้เป็น หัวหน้าชุดผจญเพลิงของเทศบาลตำบล.....มีลูกทีมด้วยกัน 12 นาย ( สมาชิก อพปร.) ทุกคนถ้าออกจากพื้นที่ เขตของเทศบาลตำบลจะต้องแจ้งให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลตำบลทราบทุกครั้ง โดยใช้ระบบการสื่อสาร ( วิทยุมือถือ )   และยังเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรอำเถอ... ( เป็นสมาชิกถาวร ถ้าไม่กระทำความผิด หรือผิดระเบียบของตำรวจ ตามที่ได้อบรมมา )  สุดท้าย เรียนแจ้ง เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ของสมาคมนักวิทยุเล่นจัวหวัด....( HS 8 AJR )  ครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่เป็นนักวิทยุเล่นกรุณาแจ้ง คอลร์ซายให้ทราบด้วย ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ครับ

karan:
อ้างจาก: ch chandee ที่ พฤษภาคม 04, 2006, 08:58:33 PM

อพปร" หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่วนตัวผมเองผ่านการฝีกอบรม มาแล้ว 2 คอสร์ ปัจจุบันถูกมอบหมายให้เป็น หัวหน้าชุดผจญเพลิงของเทศบาลตำบล.....มีลูกทีมด้วยกัน 12 นาย ( สมาชิก อพปร.) ทุกคนถ้าออกจากพื้นที่ เขตของเทศบาลตำบลจะต้องแจ้งให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลตำบลทราบทุกครั้ง โดยใช้ระบบการสื่อสาร ( วิทยุมือถือ ) และยังเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรอำเถอ... ( เป็นสมาชิกถาวร ถ้าไม่กระทำความผิด หรือผิดระเบียบของตำรวจ ตามที่ได้อบรมมา ) สุดท้าย เรียนแจ้ง เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ของสมาคมนักวิทยุเล่นจัวหวัด....( HS 8 AJR ) ครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่เป็นนักวิทยุเล่นกรุณาแจ้ง คอลร์ซายให้ทราบด้วย ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ครับ

   กระผม  E20 YXD ศูนย์สระบุรี รายงานตัวครับ.....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว