อยากได้แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ

<< < (3/4) > >>

Adis@k39/41:
มันไม่อยากหรอกครับอย่าท้อเรามีสิทธิก็ใช้สิทธินั้นพยายามเข้าแค่เสนอรายงานตามลำดับชั้นเด๋วผมส่งเมลให้ครับ.....เป็นแบบรายงานขอหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองความประพฤติของผมเอง คิดว่าการแบ่งสายการบังคับบัญชาระหว่าง ทอ./ ทร. คงไม่ต่างกัน อีกอย่างงานสารบรรณใช้ระเบียบเดียวกันคงไม่ต่างกันมากเอาไปปรับใช้เองครับ

werayut_katoo:
ตอบครับ
ผม ทร. ไปที่แผนกธุรการต้นสังกัด บอกเจ้าหน้าที่ว่ามาขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่เหลื่อเจ้าหน้าที่ธุรการเขาจะจัดการให้ครับ เมื่อได้ใบรับรองความประพฤติมาแล้ว
1. ไปที่ อำเภอ(ตามทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ ณ อำเภอนั้นๆ) ไปยื่อเรื่องขอ ป.3
2. เมื่อได้ ป.3แล้ว ไปทำการซื้อปืน(แล้วแต่เจ้าตัวครับข้อนี้ ผมแนะนำให้ซื้อในโครงการ สน.สก. ถูกกว่าตลาดทั่วไป 40-50 %)
3. จากนั้นรอการทำเรื่องตัดโอนปืนให้คอยไปติดต่อที่อำเภอที่เราขอ ป.3
4. เมื่อเรื่องตัดโอนปืนมาแล้วก็ทำเรื่องขอ ป.4 ณ อำเภอนั้นเลย
จบ

Adis@k39/41:
                                                                                                                                                   กอง …………….
                                                                                มี.ค.๕๕
เรื่อง  ขอให้ออกหนังสือรับรองความประพฤติ
เรียน  ........................................................... ..
                          ด้วยกระผม พ.จ.ท..................................หมายเลขประจำตัว........................... ตำแหน่ง...........................
ปัจจุบันรับเงินเดือนระดับ .................................มีความประสงค์ขอให้ ................................ออกหนังสือรับรองความประพฤติ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนแบบRevolver Single Action ตราอักษร Ruger รุ่น Vaquaro
ขนาด .๓๕๗ แม็กนั่ม  จำนวน ๑ กระบอก จากโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ สำนักงานสอบสวนและนิติการ (สน.สก.)
 กรมการปกครอง สำหรับใช้เพื่อการกีฬาและสันทะนาการ ณ สำนักงานนายทะเบียนอาวุธปืน.......................
                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
                                                                      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
                                                        พ.จ.ท.
                                                                    (                            )
                                                    เสมียนกอง ................................


เสนอ  กพ..........................
             ขอรับรองว่า พ.จ.ท...............................
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สมควรออกหนังสือ
รับรองประพฤติ
              จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
                น.อ.
                      ผอ.กอง....................................
                                 มี.ค.๕๕

Adis@k39/41:
อันนี้เป็นรูปแบบหนังสือรับรองที่ทางอำเภอมีหนังสือเแจ้งมาว่าต้องเป็นแบบนี้ เอาไปปรับใช้เองครับ


ที่ กห................/                                                                         หน่วยงาน.....................
                                                                     มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอรับรองความประพฤติ
เรียน  นายทะเบียนอาวุธปืน....................
                      ด้วย พันจ่าโท.............หมายเลยประจำตัว ..............ตำแหน่ง........................
มีความประสงค์ขอซื้ออาวุธปืนขนาด ๙ มม. จากโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง (สน.สก.)
สำหรับป้องกันตนเองและทรัพย์สิน จึงขอรับรองว่า พันจ่าโท............... มีความประพฤติ ดังนี้
                      ๑. เป็นผู้ไม่เคยต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนแต่อย่างใด
                      ๒. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
                      ๓. เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาหรือคดีอื่น ๆ มาก่อน
                      ๔. ประกอบอาชีพรับราชการ
                      ๕. เป็นผู้มีสภาพจิตปกติ และควบคุมสติอารมณ์ได้ดี
                      ๖. สมควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ครอบครอง
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินต่อไป
                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                     พลเรือตรี
                                                                   (                                )
                                                                               ตำแหน่ง
แผนกกำลังพลฯ
โทร..................

AEY@1911:
ลองดูแบบนี้นะครับ........ ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว