>>> กองพันสัตว์ต่าง <<<

(1/6) > >>

pasta:
                                                                                          ::014:: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ::014::


  เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารม้าที่ใช้ม้าเป็นสัตว์พาหนะสนับสนุนการรบในภูมิประเทศยากลำบากเป็นป่าและภูเขา โดยจัดเป็นหน่วยระดับกองพันใช้นามหน่วย “กองพันทหารม้าภูเขา (บรรทุกต่าง)” ใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๒-๑ L        

ในปี พ.ศ.๒๔๐๔ ได้มีการปรับการจัดหน่วยต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ กองพันทหารม้าภูเขาจึงได้รับการเปลี่ยนเป็น “กองพันทหารม้าต่าง” ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย อัตรา กำลังพลกองทัพบก ( ฉบับที่ ๒๗ ) ลง ๒๖ พ.ค.๒๔๐๔ ใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๒-๑ ต. และได้แปรสภาพเป็นหน่วยกำลังรบในเวลาต่อมา แต่ยังมีภารกิจในการใช้ม้าสำหรับการแห่นำหรือตามเสด็จฯ ในพิธีสำคัญ ๆ เท่านั้น

        ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นต้นมา ประเทศไทยถูกคุกคาม จากกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ เพื่อจะทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ โดยใช้พื้นที่ป่าภูเขาเป็น ฐานปฏิบัติการ รัฐบาลไทยได้จัดกำลังทหารเข้าทำการปราบปราม ได้ประสบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ และสถานการณ์ได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองของประเทศฝ่ายโลกเสรีมีความผันผวนเกิดความไม่มั่นคงทำให้ ความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสัมพันธมิตรเป็นไปได้ยากและไม่แน่นอน กองทัพบก จึงได้ตกลงใจกำหนด แผนพัฒนาตนเอง ขึ้น เพื่อทำการรบและปราบปรามด้วยกำลัง และช่วยเหลือตนเองก่อนในขั้นต้น เรียกว่า “แผนพัฒนากองทัพบก - รามคำแหง” โดยจัดขยายกำลัง และการจัดตั้งหน่วยขึ้นใหม่ ตามงบประมาณที่ได้รับ และจากการช่วยเหลือจากมิตรประเทศ

        จากนโยบายการแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยทหารที่ปฏิบัติการในภูมิประเทศทุรกันดาร และการจัดตั้งหน่วยใหม่ตาม “แผนพัฒนากองทัพบก - รามคำแหง” กองพันสัตว์ต่าง จึงได้รับจัดตั้งหน่วยขึ้นตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย อัตรากองทัพบก (ฉบับที่ ๘๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ ลง ๒๐ ต.ค. ๒๕๑๓, คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๙/๑๔ ลง ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๔ เรื่อง ให้ใช้อัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ของกองพันสัตว์ต่าง และ คำสั่งกองทัพบกที่ ๓/๒๕๑๔ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๕๑๔ เรื่อง ให้จัดตั้งกองพันสัตว์ต่าง โดยใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๔-๑๕ ( ๑๔ เม.ย.๒๕๑๓ ) ใช้ชื่อหน่วยว่า “กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก” และให้ใช้ชื่อย่อว่า “พัน.สต.กส.ทบ. ” เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมการสัตว์ทหารบก และให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งหน่วย การบรรจุกำลังเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการดำเนินการด้านยุทธการและการฝึก และอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก กรมการสัตว์ทหารบก เป็นกรมฝ่ายยุทธบริการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสัตว์พาหนะของกองทัพบกอยู่แล้ว

        ปี พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ กองทัพบก ได้ดำเนินการทดสอบ อจย. ๔-๑๕ (๑๔ เม.ย.๒๕๑๓) ของ พัน.สต.กส.ทบ. เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้รับอนุมัติให้ใช้ อจย.๔-๑๕ ( ๙ พ.ค. ๒๒ ) ที่ปรับปรุงแก้ไข ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน

                                                                

กองพันสัตว์ต่าง เข้ามามีบทบาทอีกครั้งในการปฏิบัติ การภารกิจการช่วยเหลือ ค้นหา กู้ซากเฮลิคอปเตอร์ แบล็กฮอว์ก และนำร่างทหารทั้ง 5 ศพแรกจากเฮลิคอป เตอร์ฮิวอี้ และ 9 ศพหลังจาก ฮ.แบล็กฮอว์ก ที่ตกในป่าแก่งกระจาน เป็นไปด้วยความยากลำบาก

กองทัพบกระดมทหารหลายหน่วยเดินเท้า นำฮ.ขึ้นบินสำรวจ รวมทั้งจ้างพรานนำทาง

นอกจากนี้กองทัพบก โดยกองพันสัตว์ต่าง ยังได้นำ "ล่อ" จำนวน 14 ตัว เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหา ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งแบกขนสัมภาระ ที่ได้ผลเป็นอย่างมาก

สำหรับ "กองพันสัตว์ต่าง" เป็นหน่วยลูกของกรมการสัตว์ทหารบก

กองทัพบก ได้จัดตั้งหน่วยทหารม้า เมื่อปี 2490 เพื่อเป็นสัตว์พาหนะสนับสนุนการรบในภูมิประเทศที่เป็นป่าและภูเขา โดยจัดเป็นหน่วยระดับกองพันใช้นามหน่วย "กองพันทหารม้าภูเขา (บรรทุกต่าง)"

ต่อมาได้มีการปรับการจัดหน่วยต่างๆ ของกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ กองพันทหารม้าภูเขา จึงได้รับการเปลี่ยนเป็น "กองพันทหารม้าต่าง" เมื่อ 26 พ.ค.2404 ใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ และได้แปรสภาพเป็นหน่วยกำลังรบในเวลาต่อมา แต่ยังมีภารกิจในการใช้ม้าสำหรับการแห่นำหรือตามเสด็จฯ ในพิธีสำคัญๆ เท่านั้น

ปี พ.ศ.2509 รัฐบาลจัดกำลังทหารเข้าทำการปราบปรามตามป่าเขา แต่ประสบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงให้หน่วยทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ

กองทัพบก จึงกำหนดแผนการรบและปราบปรามด้วยกำลังเรียกว่า "แผนพัฒนากองทัพบก-รามคำแหง" เพื่อแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยทหารที่ปฏิบัติการในภูมิประเทศทุรกันดาร

กองพันสัตว์ต่าง จึงได้รับจัดตั้งหน่วยขึ้นตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม เมื่อพ.ศ.2513 ใช้ชื่อหน่วยว่า "กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก" ใช้ชื่อย่อว่า "พัน.สต.กส.ทบ."

จากนั้น ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2524 และได้รับพระราชทานนามค่ายว่า "ค่ายตากสิน" เมื่อ 10 สิงหาคม 2549

กองพันสัตว์ต่าง มีภารกิจในการสนับสนุนเพิ่มเติมการขนส่งด้วยสัตว์ต่าง ให้แก่หน่วยต่างๆ ของกองทัพบกในการปฏิบัติงานในภูมิประเทศ ซึ่งยานพาหนะอื่นๆ ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้โดยสะดวก

จากภารกิจดังกล่าว สามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การสนับสนุนการขนส่งด้วยสัตว์ต่าง ได้แก่การใช้ขบวนสัตว์ต่างขนอาวุธอุปกรณ์ให้กับหน่วยร้องขอทั้งในเขตหน้า และเขตหลัง การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บด้วยสัตว์ ต่าง ได้แก่การส่งกลับด้วยสัตว์ต่างโดยวิธี การขี่ เปลเดี่ยว

2.การสนับสนุนเทียมลาก อาวุธยุทโธปกรณ์ ได้แก่ การใช้สัตว์ต่างในการเทียมลากอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนใหญ่

ภารกิจรอง สนับสนุนปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยา ใช้แรงงานกำลังพล สัตว์ต่าง และยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการ ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และด้านสัตวรักษ์ รวมทั้งการปฏิบัติการอย่างทหารราบ

กองพันสัตว์ต่าง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 103 หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว ถนนเชียงใหม่-ฝาง

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ย้ำอีกครั้ง กองพันสัตว์ต่าง ไม่ใช่กองพันสัตว์ต่างๆ

อิติปิโสธงชัย รักในหลวง:
 ::002::+1ความรู้ใหม่ ::002::

ต.แม่สาย_รักในหลวง:
ขอบคุณครับ

PU45™:
ขอบคุณครับน้าอรรถ

สหายแป๋ง คนดง:
  ขอบคุณครับน้าอรรถ  ผมยังเด็กยังเล็กนักเพิ่งจะเคยได้ยินคำนี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป