เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน

สนทนาภาษาปืน => สนทนาภาษาปืน => ข้อความที่เริ่มโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:48:03 PMหัวข้อ: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:48:03 PM
          เนื่องจากระยะหลังผมสังเกตเห็นว่ามักมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปืนผิดมือ – ผิดบ้าน  ว่ามีความ

ผิดหรือไม่เพียงไร  ซึ่งทั้งผู้ฝากและผู้รับฝากต่างก็ไม่สบายใจด้วยเกรงว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย  

วันนี้มีโอกาสดีจึงขอรวบรวมคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาไว้ในที่เดียวกัน  รวมทั้งผมได้

พยายามรวบรวมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาอ้างอิงไว้ในที่เดียวกันด้วย  หากมีข้อ

ผิดพลาดประการใดหรือสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดเพิ่มเติม  ขอเชิญท้วงติงและร่วม

แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับ  ( หากเป็นไปได้ขอความกรุณาเว็บมาสเตอร์ช่วยปักหมุดไว้ด้วยเพื่อ

เป็นข้อมูลให้สมาชิกใหม่ได้ศึกษาด้วยครับ )

          ก่อนจะเริ่มเข้าสู่คำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยผมขอยกตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อสะดวก

ในการอ้างอิงในภายหลังนะครับ


          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ( ป.พ.พ. )  มาตรา  ๑๓๖๗  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดย

เจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง


          พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐

          มาตรา ๔  (๖) “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความถึงการที่

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของ

บุคคลอื่นซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่ว่านี้มิให้สูญ

หาย

          มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

          มาตรา ๕๙  ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้แก่ผู้ที่มิได้รับใบอนุญาต


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Ro@d - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:51:54 PM
...  + แต้มที่ ๑๘๑  ให้แล้ว ครับ..

ขอบคุณ มากเลยครับ น่าจะเป็นอีกกระทู้ ที่อาจจะได้รับการปักหมุด   :D


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:52:22 PM
          ถาม  สามี / ภริยา  เก็บอาวุธปืนของตนเองไว้ภายในบ้าน  วันโหดคืนร้ายมีโจรบุกเข้ามา

ภายในบ้านอีกฝ่ายเลยนำอาวุธปืนของสามี / ภริยา  ที่เก็บไว้ภายในบ้านมายิงคนร้าย  อย่างนี้ผู้

ที่เอาอาวุธปืนของสามี / ภริยา  มายิงคนร้ายจะมีความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือไม่

          ตอบ  ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนครับคำว่าครอบครองนั้นตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ  มิได้บัญ

ญัติให้มีความหมายเป็นพิเศษ  ดังนั้นจึงต้องถือว่าการครอบครองหมายถึงการยึดถือทรัพย์สินโดย

เจตนาจะยึดถือเพื่อตน  ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายทั่วไป  ( ป.พ.พ. มาตรา  ๑๓๖๗ ) ดังนั้นการครอบ

ครองอาวุธปืนที่จะเป็นความผิดได้นั้นผู้ครอบครองจะต้องมีเจตนาจะยึดถือเพื่อตน  ดังนั้นการที่เรา

เอาอาวุธปืนของสามี / ภริยา  ที่เก็บรักษาไว้ภายในบ้านมาใช้ยิงคนร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านนั้น  จะ

เห็นได้ว่าเป็นยึดถืออาวุธปืนไว้เพียงชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวเท่านั้น  ยังไม่ถือว่ามีเจตนาจะ

ยึดถือเพื่อตน  ( ไม่ได้ยึดถือเอาอย่างเป็นเจ้าของนั่นเอง )  ดังนั้นจึงไม่มีความผิดฐานครอบครอง

อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตาม  พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา  ๗  แต่ในส่วนที่ยิงโจรนั้นจะมีความ

ผิดหรือไม่ต้องดูว่าเข้าองค์ประกอบของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ซึ่งเป็นอีกประเด็น

หนึ่ง

          ซึ่งในเรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้ดังนี้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๒๙๔ / ๒๕๓๒  ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา ๒ นาฬิกา ผู้ตายกับพวก

ปล้นเอาทรัพย์สินในบ้านที่เกิดเหตุไปได้หลายอย่าง จากนั้นผู้ตายซึ่งมีอาวุธปืนพกพร้อมกระสุนปืน

ได้เข้าไปที่มุ้งของจำเลยในขณะที่จำเลยนอนอยู่ในมุ้งแต่ผู้เดียวในกระท่อมในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ

แล้วผู้ตายร้องบอกให้จำเลยนอนเงียบ ๆ จำเลยจึงใช้ปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนี้การกระทำของ

จำเลยเป็นการป้องกันตนพอสมควรแก่เหตุ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่จำเลยใช้ยิงผู้ตายเป็นของ

 ล.ภริยาจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย ล.มอบอาวุธปืนและกระสุนปืนให้

จำเลยนำไปเฝ้าคุ้มครองดูแลทรัพย์สินรวมของจำเลยและ ล. ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยและ ล.

ในขณะที่ ล. ก็อยู่ที่บ้านด้วย ดังนี้ ถือได้ว่าการครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนยังอยู่กับ ล. จำเลย

ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ดุจ กัน.


         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๘๒ / ๒๕๓๒  โจทก์ร่วมถือไม้เป็นอาวุธไปที่บ้านจำเลยพร้อมกับ ส.

และร้องท้าทายจำเลยออกมาตีกัน โจทก์ร่วมเดินเข้าหาจำเลย จำเลยตกใจเกรงว่าโจทก์ร่วมจะเข้ามา

ทำร้ายจึงวิ่งไปเอาอาวุธปืนสั้นของสามีที่เก็บไว้ที่หัวนอนแล้วยิงไปที่ขาโจทก์ร่วม 3 นัด โดยเจตนา

ทำร้ายโจทก์ร่วม เมื่อยิงถูกขาโจทก์ร่วม 1 นัดจำเลยก็ไม่ยิงต่อไป การยิงของจำเลยดังกล่าวเพียงเพื่อ

ยับยั้งมิให้โจทก์ร่วมเข้ามาทำร้ายจำเลยในบ้านเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดย

ชอบด้วยกฎหมาย

         จำเลยหยิบอาวุธปืนของสามีจำเลยซึ่งสามีจำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากนายทะเบียนแล้ว

มาใช้ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ไม่ถือว่าจำเลยมีเจตนาครอบครองอาวุธปืนดังกล่าว จำเลย

จึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต.


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:53:05 PM
ทอนคืนให้แล้วครับพี่  Ro@d   ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:54:23 PM
         ถาม  หากข้อเท็จจริงเหมือนกันข้างต้นแต่เปลี่ยนจากอาวุธปืนของสามี / ภริยา  เป็นอาวุธ

ปืนของผู้อื่นจะมีความผิดหรือไม่

         ตอบ  ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าการใช้อาวุธปืนดังกล่าวเป็นการการยึดถือเพียงชั่วคราวโดยมิ

ได้มีเจตนาจะยึดถือเพื่อตนหรือไม่เท่านั้น  ดังนั้นอาวุธปืนจะเป็นของใครจึงไม่สำคัญอาจเป็นของ

บุคคลอื่นก็ได้  ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่พอเทียบเคียงได้ดังนี้คือ

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๗๗๙ / ๒๕๔๓  จำเลยใช้อาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาต

ให้มีและใช้จากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายในลักษณะป้องกันตัวและใช้ในชั่วระยะเวลาอันสั้น

โดยไม่ปรากฏเจตนาจะยึดถืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้เพื่อครอบครองทั้งในขณะ

เกิดเหตุผู้เป็นเจ้าของก็อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุด้วย ถือไม่ได้ว่าจำเลยครอบครองอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนดังกล่าว จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้อื่นไว้ในครอบ

ครองโดยมิได้รับใบอนุญาต แม้จำเลยให้การรับสารภาพ แต่เมื่อโจทก์สืบพยานหลักฐานในข้อหา

พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ตามฟ้องศาลย่อมพิพากษายกฟ้องข้อหานี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕

หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:57:03 PM
          ถาม  หากมีญาติ  หรือคนรู้จัก  นำอาวุธปืนมีทะเบียนพร้อมเครื่องกระสุนมาฝากไว้ที่บ้าน

ของเรา  เนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัด  หรือด้วยความจำเป็นอย่างอื่น  หรือมีคนนำอาวุธปืน

มาให้เราทำความสะอาด  ( ไม่ใช่นำมาให้ซ่อมนะครับ )  อย่างนี้คนรับฝากจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  ประเด็นนี้มันก็จะย้อนไปตามหลักกฎหมายข้างต้นแหละครับ  โดยในกรณีเช่นนี้เรา

ถือว่าคนรับฝากเพียงแต่ครอบครองอาวุธปืนไว้แทนเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้น  ยังไม่ถือว่ามีเจตนา

จะยึดถือเพื่อตน  ทั้งพอจะถือได้ว่าเป็นการครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษามิ

ให้สูญหาย  ตาม  พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ  มาตรา  ๔  (๖)  ดังนั้นผู้รับฝากจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธ

ปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตครับ  ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่พอเทียบเคียงได้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๔๒๘ / ๒๕๔๘  จำเลยได้รับฝากอาวุธปืน เหล็กพานท้ายปืน

และด้ามปืนของกลางไว้จาก ภ. เพื่อทำความสะอาด การที่จำเลยครอบครองอาวุธปืนของกลาง

ในลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยยึดถืออาวุธปืนไว้แทน ภ. เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนายึดถือ เพื่อตน

จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครอง ตามความหมายแห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ

มาตรา ๔ (๖)

         
         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๒๖๔ / ๒๕๒๑  ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คำว่า มี หมาย

ความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง และคำว่า ครอบครอง นั้น มิได้บัญญัติให้มีความหมาย

เป็นพิเศษ จึงต้องถือว่าต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตน ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายทั่วไป

         การที่ปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดยเจ้าของปืนนำมาฝากบุตรภรรยาจำเลยไว้ชั่วคราว

และลืมทิ้งไว้โดยเจ้าของยังมิได้มารับคืนไป จำเลยเป็นแต่เพียงยึดถือไว้แทนเจ้าของเท่านั้น มิ

ได้ยึดถือเพื่อตน แม้การยึดถือปืนจะมีระยะเวลา  ๓ – ๔  วัน มิใช่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อไม่มี

พฤติการณ์พิเศษที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบ

ครองปืนของกลางอันเป็นความผิดตามฟ้อง


        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๕๐๘ / ๒๕๒๕  การที่กระสุนปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดย

เจ้าของนำมาฝาก ธ.ไว้พร้อมด้วยถุงทะเลที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ และ ธ. ได้นำมาฝากจำเลยไว้อีก

ทอดหนึ่งเพราะ ธ. จะไปเที่ยวกลัวของจะหาย กระสุนปืนของกลางตั้งอยู่ที่โต๊ะจำเลยมิได้แตะต้อง

เคลื่อนย้ายเหตุที่ของกลางถูกเจ้าพนักงานพบเห็นเพราะ ธ. เที่ยวงานดึกแล้วไม่ได้มารับคืน พฤติ

การณ์ดังกล่าวไม่พอ ที่จะถือว่าจำเลยมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

     
        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๘๒๔ / ๒๔๙๙  ปืนของกลางเป็นของผู้มีชื่อฝากจำเลยถือไว้ชั่ว

ขณะที่ผู้มีชื่อไปซื้อบุหรี่ห่างจากที่จำเลยยืนคอยเพียง ๑๐ วา ไม่ทำให้จำเลยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในปืนนั้น เพราะจำเลยมิได้ยึดถือไว้เพื่อตน สิทธิครอบครองยังอยู่แก่เจ้าของทั้งไม่เรียก

ว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:58:48 PM
          ถาม  ในใบ ป.๔ ระบุเป็นบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนสามารถนำปืนไปใช้หรือนำ

ไปเก็บไว้ที่บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในบ้าน ป.๔  ได้หรือไม่  หรือหากนำไปฝากไว้ที่บ้านผู้อื่น 

คนรับฝากหรือเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  หากนำไปฝากที่บ้านของผู้อื่นย่อมไม่มีความผิดดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

          ส่วนกรณีที่ใบ ป.๔  ระบุบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนนำไปใช้หรือนำไปเก็บไว้ที่

บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในใบ ป.๔  นั้น  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด 

ซึ่งหลักทั่วไปในกฎหมายอาญานั้นเมื่อกฎหมายไม่ห้ามย่อมสามารถทำได้  ดังนั้นในกรณีจึงไม่มี

ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 

         แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าของปืนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านตามใบ ป.๔  เจ้าของปืนมีหน้า

ที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าเป็นการย้ายไปอยู่

ต่างท้องที่กันก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย

ไปถึงอีกด้วย  ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเท่านั้น  ( พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  มาตรา  ๖๒

 , ๘๓ )


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: PU45™ ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 07:59:52 PM
                         ขอบคุณครับท่าน Yoshiki       ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 08:01:44 PM
          ถาม  มีเพื่อนมาขอยืมเงินโดยจะนำอาวุธมาวางจำนำไว้  อย่างนี้ถ้ารับจำนำไว้จะมีความ

ผิดหรือไม่ครับ

          ตอบ  ก่อนอื่นต้องขออธิบายหลักกฎหมายในเรื่องนี้ก่อนครับ  การรับจำนำปืนประกอบ

ไปด้วยสัญญาประธานคือสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาจำนำซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์     ซึ่งตาม

กฎหมายการจำนำคือการนำทรัพย์สินมาวางไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้โดยส่งมอบ

การครอบครองให้แก่ผู้รับจำนำ  ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเห็นว่าการรับจำนำนั้นถือเสมือนว่าเจ้า

ของปืนได้มอบอำนาจในการครอบครองดูแลอาวุธปืนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนำแล้ว และผู้รับ

จำนำก็ได้ครอบครองไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของตน  ทั้งตาม ป.พ.พ. ก็ให้อำนาจผู้รับ

จำนำทรัพย์ที่จำนำออกขายทอดตลาดได้ในกรณีที่ผู้จำนำไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด  จึงพอ

จะถือได้ว่าผู้รับจำนำยึดถือครอบครองอาวุธปืนไว้เพื่อตน  จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ใน

ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งแตกต่างจากกรณีการรับฝากปืนไว้  ซึ่งเห็นได้ชัด

ว่าผู้รับฝากมิได้มีเจตนาจะยึดถืออาวุธปืนไว้เพื่อตน  นอกจากนี้ยังเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา

วินิจฉัยไว้ดังนี้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๒๗๙ / ๒๕๐๘  การที่จำเลยที่ ๑ รับจำนำอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดเฉพาะตัวของจำเลยที่ ๑

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗ โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา ๗ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความ

ผิดก็ต่อเมื่อมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เมื่อ

ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนำไปจำนำไว้

กับจำเลยที่ ๒ ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่เป็นความผิดฐานสนับสนุนตามโจทก์ฟ้อง

ข้อสังเกต – ตามคำพิพากษานี้ได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าผู้จำนำไม่มีความผิดฐานใด ๆ ด้วย


         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๗๘๐๓ / ๒๕๔๓  ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗

บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่" การที่นาย ส. จำนำอาวุธปืนไว้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลย

ที่ ๑ รับมอบอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีอาวุธ

ปืนไว้ในครอบครองแล้ว เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนไว้ใน

ครอบครอง จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๒ วรรคสาม


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 08:02:35 PM
        คำถามทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องปืนผิดมือ  ผิดบ้าน ฯลฯ 

ที่ถามเข้ามาบ่อยในระยะหลัง  หวังว่าคงได้รับความกระจ่างในระดับหนึ่งนะครับ  หากมีข้อ

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ   ::014::  ::014::  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ธำรง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 09:33:10 PM
++ ขอบคุณท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: thawat66@... ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 10:01:31 PM
++ ครับ ขอบคุณมากครับ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: bobphasit-รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2011, 10:02:23 PM
อ่านแล้วได้ความรู้   ขอบคุณครับ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Ton-Krittin ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 12:48:35 AM
ขอบคุณครับ ท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: แสนสุข ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 09:08:55 AM
มีประโยชน์มากๆ  ขอบคุณครับ+ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: vvv_v ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 09:16:34 AM
 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: PU45™ ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 10:23:01 AM
                              กระทู้นี้น่าปักหมุดนะครับ   ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 04:19:10 PM
ขอบคุณ วมต. ที่ช่วยปักหมุดให้แล้วครับ   ::014:: 


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ครูต้น (Orchid) - รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 05:08:36 PM
ขอบคุณมากครับท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง+ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: tammarat98 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 07:38:35 PM
 ขอบคุณมาครับกับความรู้ที่นำมาแบ่งปัน++


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Fishing man ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2011, 09:09:51 PM
ขอบคุณมากครับมีประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ชิริว ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 01:46:04 PM
+++ ::014:: ::014::ขอบคุณครับที่ให้ความรู้


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: jibyoshiki ที่ มีนาคม 01, 2011, 02:33:00 PM
ขอบคุณมากครับ ได้ประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: c2project ที่ มีนาคม 02, 2011, 06:39:14 PM
ความรู้เป็นประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: kai850 ที่ มีนาคม 03, 2011, 09:03:03 PM
 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: พ่อค้าภูธร- รักในหลวง ที่ มีนาคม 04, 2011, 09:21:46 PM
ขอบครับคุณ....Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอี๊ยง รักลูกเมีย ที่ มีนาคม 06, 2011, 09:21:58 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: dignitua-รักในหลวง ที่ มีนาคม 13, 2011, 08:29:54 PM
เรียนถามคุณโยชิกิครับ...

ในกรณีที่ภรรยากำลังเดินทางมาหาเราซึึ่งอยู่ต่างจังหวัด พร้อมเบิกเงินสดมาแสนนึง(มาจ่ายค่าแรงงาน)+ลูกๆ และปืนซึ่งเป็นชื่อผม(ซื้อแต่เก็บไว้ให้ภรรยาใช้ที่ กทม. ส่วนผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด...) และที่สำคัญผมกับภรรยาได้หย่ากันไปแล้ว(เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ และยังไม่มีเวลากลับไปจดทะเบียนกันใหม่..)

ถ้าสมมุติภรรยา(ทางพฤตินัย) โดนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอ จะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ...


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: kookkik ที่ มีนาคม 14, 2011, 10:25:52 AM
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ที่จะนำไปใช้ ตามแต่กรณีต่างๆจะเกิดขึ้น


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ มีนาคม 14, 2011, 01:15:21 PM
เรียนถามคุณโยชิกิครับ...

ในกรณีที่ภรรยากำลังเดินทางมาหาเราซึึ่งอยู่ต่างจังหวัด พร้อมเบิกเงินสดมาแสนนึง(มาจ่ายค่าแรงงาน)+ลูกๆ และปืนซึ่งเป็นชื่อผม(ซื้อแต่เก็บไว้ให้ภรรยาใช้ที่ กทม. ส่วนผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด...) และที่สำคัญผมกับภรรยาได้หย่ากันไปแล้ว(เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ และยังไม่มีเวลากลับไปจดทะเบียนกันใหม่..)

ถ้าสมมุติภรรยา(ทางพฤตินัย) โดนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอ จะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ...

          เท่าที่อ่านแล้วผมเข้าใจคำถามว่าถ้าฝากปืนไว้ที่บ้านของภริยา  ( ทางพฤตินัย )  จะมีความผิดหรือไม่ใช่ไหมครับ

          กรณี่เช่นนี้ก็เหมือนกับการฝากปืนมีทะเบียนไว้ที่บ้านของคนรู้จักตามที่ผมได้อธิบายไว้ตอนต้นครับ  ซึ่งไม่มีความ

ผิดแต่อย่างใดครับ  ตามนี้เลยครับ

          ถาม  หากมีญาติ  หรือคนรู้จัก  นำอาวุธปืนมีทะเบียนพร้อมเครื่องกระสุนมาฝากไว้ที่บ้าน

ของเรา  เนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัด  หรือด้วยความจำเป็นอย่างอื่น  หรือมีคนนำอาวุธปืน

มาให้เราทำความสะอาด  ( ไม่ใช่นำมาให้ซ่อมนะครับ )  อย่างนี้คนรับฝากจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  ประเด็นนี้มันก็จะย้อนไปตามหลักกฎหมายข้างต้นแหละครับ  โดยในกรณีเช่นนี้เรา

ถือว่าคนรับฝากเพียงแต่ครอบครองอาวุธปืนไว้แทนเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้น  ยังไม่ถือว่ามีเจตนา

จะยึดถือเพื่อตน  ทั้งพอจะถือได้ว่าเป็นการครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษามิ

ให้สูญหาย  ตาม  พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ  มาตรา  ๔  (๖)  ดังนั้นผู้รับฝากจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธ

ปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตครับ  ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่พอเทียบเคียงได้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๔๒๘ / ๒๕๔๘  จำเลยได้รับฝากอาวุธปืน เหล็กพานท้ายปืน

และด้ามปืนของกลางไว้จาก ภ. เพื่อทำความสะอาด การที่จำเลยครอบครองอาวุธปืนของกลาง

ในลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยยึดถืออาวุธปืนไว้แทน ภ. เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนายึดถือ เพื่อตน

จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครอง ตามความหมายแห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ

มาตรา ๔ (๖)

         
         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๒๖๔ / ๒๕๒๑  ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คำว่า มี หมาย

ความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง และคำว่า ครอบครอง นั้น มิได้บัญญัติให้มีความหมาย

เป็นพิเศษ จึงต้องถือว่าต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตน ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายทั่วไป

         การที่ปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดยเจ้าของปืนนำมาฝากบุตรภรรยาจำเลยไว้ชั่วคราว

และลืมทิ้งไว้โดยเจ้าของยังมิได้มารับคืนไป จำเลยเป็นแต่เพียงยึดถือไว้แทนเจ้าของเท่านั้น มิ

ได้ยึดถือเพื่อตน แม้การยึดถือปืนจะมีระยะเวลา  ๓ – ๔  วัน มิใช่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อไม่มี

พฤติการณ์พิเศษที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบ

ครองปืนของกลางอันเป็นความผิดตามฟ้อง


        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๕๐๘ / ๒๕๒๕  การที่กระสุนปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดย

เจ้าของนำมาฝาก ธ.ไว้พร้อมด้วยถุงทะเลที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ และ ธ. ได้นำมาฝากจำเลยไว้อีก

ทอดหนึ่งเพราะ ธ. จะไปเที่ยวกลัวของจะหาย กระสุนปืนของกลางตั้งอยู่ที่โต๊ะจำเลยมิได้แตะต้อง

เคลื่อนย้ายเหตุที่ของกลางถูกเจ้าพนักงานพบเห็นเพราะ ธ. เที่ยวงานดึกแล้วไม่ได้มารับคืน พฤติ

การณ์ดังกล่าวไม่พอ ที่จะถือว่าจำเลยมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

     
        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๘๒๔ / ๒๔๙๙  ปืนของกลางเป็นของผู้มีชื่อฝากจำเลยถือไว้ชั่ว

ขณะที่ผู้มีชื่อไปซื้อบุหรี่ห่างจากที่จำเลยยืนคอยเพียง ๑๐ วา ไม่ทำให้จำเลยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในปืนนั้น เพราะจำเลยมิได้ยึดถือไว้เพื่อตน สิทธิครอบครองยังอยู่แก่เจ้าของทั้งไม่เรียก

ว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
         


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Choro - รักในหลวง ที่ มีนาคม 15, 2011, 06:19:10 PM
 ขอบคุณมากครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: dignitua-รักในหลวง ที่ มีนาคม 15, 2011, 07:49:52 PM
เรียนถามคุณโยชิกิครับ...

ในกรณีที่ภรรยากำลังเดินทางมาหาเราซึึ่งอยู่ต่างจังหวัด พร้อมเบิกเงินสดมาแสนนึง(มาจ่ายค่าแรงงาน)+ลูกๆ และปืนซึ่งเป็นชื่อผม(ซื้อแต่เก็บไว้ให้ภรรยาใช้ที่ กทม. ส่วนผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด...) และที่สำคัญผมกับภรรยาได้หย่ากันไปแล้ว(เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ และยังไม่มีเวลากลับไปจดทะเบียนกันใหม่..)

ถ้าสมมุติภรรยา(ทางพฤตินัย) โดนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอ จะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ...

          เท่าที่อ่านแล้วผมเข้าใจคำถามว่าถ้าฝากปืนไว้ที่บ้านของภริยา  ( ทางพฤตินัย )  จะมีความผิดหรือไม่ใช่ไหมครับ

          กรณี่เช่นนี้ก็เหมือนกับการฝากปืนมีทะเบียนไว้ที่บ้านของคนรู้จักตามที่ผมได้อธิบายไว้ตอนต้นครับ  ซึ่งไม่มีความ

ผิดแต่อย่างใดครับ  ตามนี้เลยครับ

          ถาม  หากมีญาติ  หรือคนรู้จัก  นำอาวุธปืนมีทะเบียนพร้อมเครื่องกระสุนมาฝากไว้ที่บ้าน

ของเรา  เนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัด  หรือด้วยความจำเป็นอย่างอื่น  หรือมีคนนำอาวุธปืน

มาให้เราทำความสะอาด  ( ไม่ใช่นำมาให้ซ่อมนะครับ )  อย่างนี้คนรับฝากจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  ประเด็นนี้มันก็จะย้อนไปตามหลักกฎหมายข้างต้นแหละครับ  โดยในกรณีเช่นนี้เรา

ถือว่าคนรับฝากเพียงแต่ครอบครองอาวุธปืนไว้แทนเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้น  ยังไม่ถือว่ามีเจตนา

จะยึดถือเพื่อตน  ทั้งพอจะถือได้ว่าเป็นการครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษามิ

ให้สูญหาย  ตาม  พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ  มาตรา  ๔  (๖)  ดังนั้นผู้รับฝากจึงไม่มีความผิดฐานมีอาวุธ

ปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตครับ  ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่พอเทียบเคียงได้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๔๒๘ / ๒๕๔๘  จำเลยได้รับฝากอาวุธปืน เหล็กพานท้ายปืน

และด้ามปืนของกลางไว้จาก ภ. เพื่อทำความสะอาด การที่จำเลยครอบครองอาวุธปืนของกลาง

ในลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยยึดถืออาวุธปืนไว้แทน ภ. เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนายึดถือ เพื่อตน

จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครอง ตามความหมายแห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ

มาตรา ๔ (๖)

         
         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๒๖๔ / ๒๕๒๑  ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คำว่า มี หมาย

ความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง และคำว่า ครอบครอง นั้น มิได้บัญญัติให้มีความหมาย

เป็นพิเศษ จึงต้องถือว่าต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตน ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายทั่วไป

         การที่ปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดยเจ้าของปืนนำมาฝากบุตรภรรยาจำเลยไว้ชั่วคราว

และลืมทิ้งไว้โดยเจ้าของยังมิได้มารับคืนไป จำเลยเป็นแต่เพียงยึดถือไว้แทนเจ้าของเท่านั้น มิ

ได้ยึดถือเพื่อตน แม้การยึดถือปืนจะมีระยะเวลา  ๓ – ๔  วัน มิใช่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อไม่มี

พฤติการณ์พิเศษที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบ

ครองปืนของกลางอันเป็นความผิดตามฟ้อง


        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๕๐๘ / ๒๕๒๕  การที่กระสุนปืนของกลางอยู่ที่บ้านจำเลยโดย

เจ้าของนำมาฝาก ธ.ไว้พร้อมด้วยถุงทะเลที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ และ ธ. ได้นำมาฝากจำเลยไว้อีก

ทอดหนึ่งเพราะ ธ. จะไปเที่ยวกลัวของจะหาย กระสุนปืนของกลางตั้งอยู่ที่โต๊ะจำเลยมิได้แตะต้อง

เคลื่อนย้ายเหตุที่ของกลางถูกเจ้าพนักงานพบเห็นเพราะ ธ. เที่ยวงานดึกแล้วไม่ได้มารับคืน พฤติ

การณ์ดังกล่าวไม่พอ ที่จะถือว่าจำเลยมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

     
        คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๘๒๔ / ๒๔๙๙  ปืนของกลางเป็นของผู้มีชื่อฝากจำเลยถือไว้ชั่ว

ขณะที่ผู้มีชื่อไปซื้อบุหรี่ห่างจากที่จำเลยยืนคอยเพียง ๑๐ วา ไม่ทำให้จำเลยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในปืนนั้น เพราะจำเลยมิได้ยึดถือไว้เพื่อตน สิทธิครอบครองยังอยู่แก่เจ้าของทั้งไม่เรียก

ว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
         

ขอบคุณมากครับ... ::014:: แสดงว่าส่วนที่เน้นสีแดงผิดหมดใช่หรือเปล่าครับ.. :)


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: aod-aod ที่ มีนาคม 16, 2011, 07:30:27 PM
ขอบคุณเป็นที่สุดครับมีประโยชน์มากๆๆ ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ มีนาคม 16, 2011, 08:38:50 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ มีนาคม 16, 2011, 11:44:50 PM
          ต้องขอโทษท่าน  dinigtua  ด้วยครับที่ตอบไม่ตรงประเด็นเพราะงงกับคำถามครับ

เพราะมาอ่านอีกรอบถึงพอเข้าใจ  ดังนั้นผมต้องขอทวนคำถามเพื่อความแน่ใจอีกรอบนึ่งนะ

ครับ  คำถามก็คือว่าถ้าภริยาของท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมกับเบิกเงินสดมาด้วย

หนึ่งแสนบาท  พร้อมกับนำอาวุธปืนที่มีทะเบียนของท่านติดตัวมาด้วย  ถ้าหากถูกตรวจพบ

ระหว่างทางจะมีความผิดหรือไม่  ผมเข้าใจคำถามถูกต้องนะครับ

         ในกรณีเช่นนี้โดยความเห็นส่วนตัวของผมเห็นว่าการที่ภริยาของท่านนำอาวุธปืนติด

ตัวมาในลักษณะดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ในลักษณะของการยึดถือไว้แทนเจ้าของเพียง

ชั่วครั้งชั่วคราว  ( เช่นกรณีตามฎีกาที่  ๑๘๒๔ / ๒๔๙๙  ซึ่งเจ้าของปืนฝากปืนไว้เพื่อไปซื้อ

บุหรี่ที่ร้านซึ่งอยู่ห่างไปสิบวา )  หรือการเก็บรักษาอาวุธปืนไว้แทนเจ้าของที่แท้จริงเพื่อมิให้

สูญหายไว้ภายในเคหสถาน  แต่กรณีของภริยาท่านนั้นจะเห็นเจตนาได้ชัดว่านำอาวุธปืนติด

ตัวมาด้วยก็เพื่อจะถือเอาประโยชน์จากอาวุธปืนดังกล่าวเพื่อป้องกันทรัพย์สิน  ( เงินสด ) และ

ระยะทางที่นำอาวุธปืนข้ามจังหวัดมาก็พอจะถือได้ว่าภริยาท่านเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาอาวุธ

ปืนดังกล่าวแล้ว  ดังนั้นจึงน่าจะเป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาตครับ

         ส่วนจะเป็นความผิดฐานพกพาอาวุธปืนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการพาอาวุธปืนดังกล่าวออก

มามีเหตุอันสมควรหรือไม่ครับ  เพราะบางกรณีแม้จะมีความผิดฐานครอบครองอาวุธปืน  แต่อาจ

ไม่เป็นความผิดฐานพาอาวุธปืนก็ได้ครับ  ผมขอยกตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาเรื่องหนึ่งนะครับ

คือมีตำรวจนายนึงพกพาอาวุธปืน  ( จำไม่ได้ว่าเป็นปืนผิดมือหรือปืนเถื่อน )  ออกไปปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งตาม  พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ได้บัญญัติห้ามมิให้นำมาตรา  ๘  ทวิ  มาใช้บังคับแก่เจ้าพนักงานตำรวจ

ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ( มาตรา  ๘ ทวิ  เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนไปในเมือง 

หมู่บ้าน  หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่มีเหตุจำเป็น )  ผลก็คือตำรวจนายนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิด

ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่ไม่มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนครับ  ซึ่ง

หากภริยาของท่านพกพาอาวุธปืนออกมาโดยมีเหตุสมควรก็อาจไม่มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน

โดยเทียบนัยฏีกาข้างต้นครับ  แต่ก็มีความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนอยู่ดีครับ หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: rin25 ที่ มีนาคม 19, 2011, 03:20:24 PM
ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Nikornp ที่ มีนาคม 19, 2011, 08:46:54 PM
xxxxxx................................................


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: NewShot ที่ มีนาคม 27, 2011, 10:24:30 PM
ขอบคุณครับชัดเลย ชัดเจนมากนะครับพี่ ;D


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: PREECHA SANGANAT ที่ มีนาคม 28, 2011, 12:01:22 PM
+++ขอบคุณครับใด้ความรูัดี


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: mouse ที่ เมษายน 01, 2011, 09:35:14 AM
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: KKnD ที่ เมษายน 09, 2011, 11:22:47 AM
          ถาม  ในใบ ป.๔ ระบุเป็นบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนสามารถนำปืนไปใช้หรือนำ

ไปเก็บไว้ที่บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในบ้าน ป.๔  ได้หรือไม่  หรือหากนำไปฝากไว้ที่บ้านผู้อื่น 

คนรับฝากหรือเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  หากนำไปฝากที่บ้านของผู้อื่นย่อมไม่มีความผิดดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

          ส่วนกรณีที่ใบ ป.๔  ระบุบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนนำไปใช้หรือนำไปเก็บไว้ที่

บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในใบ ป.๔  นั้น  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด 

ซึ่งหลักทั่วไปในกฎหมายอาญานั้นเมื่อกฎหมายไม่ห้ามย่อมสามารถทำได้  ดังนั้นในกรณีจึงไม่มี

ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 

         แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าของปืนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านตามใบ ป.๔  เจ้าของปืนมีหน้า

ที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าเป็นการย้ายไปอยู่

ต่างท้องที่กันก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย

ไปถึงอีกด้วย  ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเท่านั้น  ( พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  มาตรา  ๖๒

 , ๘๓ )


ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
ขอรบกวนท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ในเรื่องนี้อีกซักนิดครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีฏีกามาให้ดูบ้างหรือไม่ครับ เผื่อจะได้นำไปอ้างอิงเวลาถูกท่านตำรวจตรวจพบครับ ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: wut-lekรักในหลวง ที่ เมษายน 10, 2011, 12:34:02 PM
 ::014:: ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ + ครับ  ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: tre ที่ เมษายน 11, 2011, 12:58:56 AM
ขอบคุณมากๆครับ ::014:: ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: saengsakul-รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 14, 2011, 09:32:06 PM
    ขอบคุณครับ ท่าน Yoshiki_Silencer- รักในหลวง + ๑ ด้วยความขอบคุณครับ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: KKnD ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 05:21:51 PM
          ถาม  ในใบ ป.๔ ระบุเป็นบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนสามารถนำปืนไปใช้หรือนำ

ไปเก็บไว้ที่บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในบ้าน ป.๔  ได้หรือไม่  หรือหากนำไปฝากไว้ที่บ้านผู้อื่น 

คนรับฝากหรือเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  หากนำไปฝากที่บ้านของผู้อื่นย่อมไม่มีความผิดดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

          ส่วนกรณีที่ใบ ป.๔  ระบุบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนนำไปใช้หรือนำไปเก็บไว้ที่

บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในใบ ป.๔  นั้น  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด 

ซึ่งหลักทั่วไปในกฎหมายอาญานั้นเมื่อกฎหมายไม่ห้ามย่อมสามารถทำได้  ดังนั้นในกรณีจึงไม่มี

ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 

         แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าของปืนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านตามใบ ป.๔  เจ้าของปืนมีหน้า

ที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าเป็นการย้ายไปอยู่

ต่างท้องที่กันก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย

ไปถึงอีกด้วย  ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเท่านั้น  ( พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  มาตรา  ๖๒

 , ๘๓ )


ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
ขอรบกวนท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ในเรื่องนี้อีกซักนิดครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีฏีกามาให้ดูบ้างหรือไม่ครับ เผื่อจะได้นำไปอ้างอิงเวลาถูกท่านตำรวจตรวจพบครับ ขอบคุณมากครับ
ด้วยความเคารพครับท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง เนื่องจากผมได้ลองไปดูใน พรบ.อาวุธปืนฯ แล้ว มาตรา 62 ระบุว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่ ให้แจ้งการย้ายแก่นายทะเบียน..... ซึ่งตามกฎหมายใช้คำว่าถิ่นที่อยู่ ผมจึงสงสัยว่าหากผมได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ต่อมาผมได้ไปทำงานที่กรุงเทพ โดยพักอยู่ที่บ้านของแฟนและอยู่ที่บ้านแฟนเป็นประจำ เดือนหนึ่งจะกลับไปที่อำเภอเมืองเชียงใหม่สัก 1-2 วัน (แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) แบบนี้ถือว่าผมย้ายถิ่นที่อยู่ไหมครับ แล้วผมจะต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนหรือไม่ครับ และหากผมนำอาวุธปืนไปใช้ที่บ้านของแฟน ผมจะมีความผิดไหมครับ ถามยาวไปหน่อย ต้องรบกวนท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ด้วยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 11:34:06 PM
          ก่อนอื่นผมต้องย้อนถามท่าน KKnD  ก่อนครับว่าท่านได้ย้ายทะเบียนไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่

หากทะเบียนบ้านท่านและใบ ป.4  ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่     กรณีนี้ก็จะเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

ครับที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ ณ

ที่นั้น  ( พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.2534  มาตรา  29 )  ซึ่งในกรณีนี้ท่าน KKnD  ไม่จำเป็นต้องแจ้ง

การย้ายถิ่นที่อยู่ต่อนายทะเบียนครับ  นอกจากนี้จากพฤติการณ์ที่เล่ามาพอจะถือได้ว่าท่านมีถิ่นที่อยู่ทั้งกรุงเทพ

มหานครและจังหวัดเชียงใหม่ครับ  แต่หากท่านย้ายทะเบียนบ้านไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จำเป็นต้องดำเนินการ

ตามมาตรา  62  หากฝ่าฝืนก็มีโทษตามมาตรา  83  ครับ  คือปรับไม่เกิน  1,000  บาท

          ส่วนกรณีที่ท่านนำอาวุธไปใช้ที่บ้านแฟนนั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมายครับ  ส่วนเหตุผลก็เป็นไปตามที่

ผมเคยได้ยกตัวอย่างเอาไว้ในตอนต้นของกระทู้แล้ว  หากท่านได้อ่านกระทู้ทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วเชื่อว่าน่าจะ

ได้คำตอบที่ต้องการครับ  เพียงแต่ในการขนย้ายอาวุธปืนไปยังบ้านแฟนของท่านนั้นต้องระวังไม่ให้กลายเป็นการ

พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ 

          หวังว่าคงได้ความกระจ่างในระดับหนึ่งนะครับ   ::002::

 หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: KKnD ที่ พฤษภาคม 19, 2011, 11:04:52 AM
ขอบคุณท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีฏีกามาให้ดูบ้างหรือไม่ครับ เผื่อจะได้นำไปอ้างอิงเวลาถูกท่านตำรวจตรวจพบครับ ขอบคุณมากครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 19, 2011, 12:49:01 PM
ขอบคุณท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีฏีกามาให้ดูบ้างหรือไม่ครับ เผื่อจะได้นำไปอ้างอิงเวลาถูกท่านตำรวจตรวจพบครับ ขอบคุณมากครับ  ::014::

          เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าที่ค้นคว้ายังไม่ปรากฏคำพิพากษาศาลฎีกาครับ  และเชื่อว่าคงไม่มีคดีประเภทนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา

เนื่องจากตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ  ไม่ได้กำหนดความผิดฐานเก็บอาวุธปืนผิดบ้านไว้เป็นความผิด  เข้าตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไปว่าไม่

มีกฎหมาย  ไม่มีโทษ  ไม่มีความผิด  เมื่อไม่มีความผิดเสียแล้วพนักงานสอบสวนย่อมไม่อาจตั้งข้อหาดำเนินคดี  และพนักงานอัยการก็ย่อม

ไม่สามารถสั่งฟ้องได้  เมื่อพนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องคดีได้ย่อมไม่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาครับ

          ถ้าผู้จับกุมยืนยันจะจับกุมในข้อหานี้เมื่อไปถึงพนักงานสอบสวนเชื่อว่าพนักงานสอบสวนคงจะสั่งให้ปล่อยตัวไปครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Korakot Sombuttong ที่ พฤษภาคม 19, 2011, 08:49:34 PM
ปืนผม CZ 75 P07 Duty ตัวดันเซฟด้านซ้ายหลุดทำให้สปริงเซฟหลุดด้วย  ต้องเปลี่ยนทั้งดันเซฟด้านซ้ายและด้านขวาและสปริง  ใครช่วยผมได้บ้างครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: onionP ที่ พฤษภาคม 20, 2011, 02:29:56 PM
ได้ความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: KKnD ที่ พฤษภาคม 22, 2011, 01:49:20 PM
ขอบคุณท่าน Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ครับ แบบนี้ค่อยนำมาใช้ที่ กทม. แบบสบายใจหน่อย  ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: BADBOY2499 ที่ พฤษภาคม 24, 2011, 07:44:40 PM
ขอบคุณครับท่าน ได้ความรู้มากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: *-*จากใจ_รักในหลวง_ ที่ พฤษภาคม 25, 2011, 10:16:01 AM
น้ำยารมดำปืนยาวมีขายที่ไหนครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: dignitua-รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 28, 2011, 03:31:13 PM
เรียนถามท่าน Yoshiki อีกรอบครับ... ::014::

ในกรณีที่เราโอนลอยไป และผู้ที่รับปืนสัญญาว่าจะรีบทำใบ ป.3 ให้เรียบร้อย แต่ว่าระหว่างทางโดนจับข้อหาครอบครองปืนโดยไม่ได้รับการอนุญาติ พกพาปืนมาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และปืนได้ส่งพิสูจน์ทางแผนกอาวุธปืนมีชื่อผมโชว์หราอยู่...

ขอปรึกษาว่าระหว่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง และจะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ... ตอนนี้ปืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ...


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Engawa ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:53:17 PM
ได้ความรู้มากครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: wasun.c(อ้น) ที่ มิถุนายน 06, 2011, 08:16:21 PM
          ถาม  มีเพื่อนมาขอยืมเงินโดยจะนำอาวุธมาวางจำนำไว้  อย่างนี้ถ้ารับจำนำไว้จะมีความ

ผิดหรือไม่ครับ

          ตอบ  ก่อนอื่นต้องขออธิบายหลักกฎหมายในเรื่องนี้ก่อนครับ  การรับจำนำปืนประกอบ

ไปด้วยสัญญาประธานคือสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาจำนำซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์     ซึ่งตาม

กฎหมายการจำนำคือการนำทรัพย์สินมาวางไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้โดยส่งมอบ

การครอบครองให้แก่ผู้รับจำนำ  ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเห็นว่าการรับจำนำนั้นถือเสมือนว่าเจ้า

ของปืนได้มอบอำนาจในการครอบครองดูแลอาวุธปืนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนำแล้ว และผู้รับ

จำนำก็ได้ครอบครองไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของตน  ทั้งตาม ป.พ.พ. ก็ให้อำนาจผู้รับ

จำนำทรัพย์ที่จำนำออกขายทอดตลาดได้ในกรณีที่ผู้จำนำไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด  จึงพอ

จะถือได้ว่าผู้รับจำนำยึดถือครอบครองอาวุธปืนไว้เพื่อตน  จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ใน

ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งแตกต่างจากกรณีการรับฝากปืนไว้  ซึ่งเห็นได้ชัด

ว่าผู้รับฝากมิได้มีเจตนาจะยึดถืออาวุธปืนไว้เพื่อตน  นอกจากนี้ยังเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา

วินิจฉัยไว้ดังนี้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๒๗๙ / ๒๕๐๘  การที่จำเลยที่ ๑ รับจำนำอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดเฉพาะตัวของจำเลยที่ ๑

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗ โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา ๗ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความ

ผิดก็ต่อเมื่อมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เมื่อ

ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนำไปจำนำไว้

กับจำเลยที่ ๒ ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่เป็นความผิดฐานสนับสนุนตามโจทก์ฟ้อง

ข้อสังเกต – ตามคำพิพากษานี้ได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าผู้จำนำไม่มีความผิดฐานใด ๆ ด้วย


         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๗๘๐๓ / ๒๕๔๓  ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗

บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่" การที่นาย ส. จำนำอาวุธปืนไว้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลย

ที่ ๑ รับมอบอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีอาวุธ

ปืนไว้ในครอบครองแล้ว เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนไว้ใน

ครอบครอง จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๒ วรรคสาม


   O.K. รับทราบ ขอบคูณมากครับผม ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: anunt CZ 452 ที่ มิถุนายน 26, 2011, 08:05:05 PM
ผมมีข้อสอบถามท่านผู้รู้ดังนี้ครับ ในกรณีปืนยาวตระกูล CZ หรือปืนยาวทุกยี่ห้อ ที่มีพานท้ายเป็นไม้แท้ และยิ่งเป็นปืนยาวตระกูล CZ ด้วยแล้วที่นิยม
ตอกเลขทะเบียนลงที่พานท้ายไม้ ผมมีข้อถามดังนี้ว่า ถ้าเราเปลี่ยนพานท้ายใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นพานท้ายแต่ง เราจะทำอย่างไรกับเลขทะเบียนปืน
ที่ตอกติดกับพานท้ายเดิมครับ เพราะว่าพานท้ายใหม่ที่เปลี่ยนไม่ได้ตอกเลขทะเบียน
 ขอบคุณครับ.............


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ มิถุนายน 28, 2011, 12:06:26 PM
ผมมีข้อสอบถามท่านผู้รู้ดังนี้ครับ ในกรณีปืนยาวตระกูล CZ หรือปืนยาวทุกยี่ห้อ ที่มีพานท้ายเป็นไม้แท้ และยิ่งเป็นปืนยาวตระกูล CZ ด้วยแล้วที่นิยม
ตอกเลขทะเบียนลงที่พานท้ายไม้ ผมมีข้อถามดังนี้ว่า ถ้าเราเปลี่ยนพานท้ายใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นพานท้ายแต่ง เราจะทำอย่างไรกับเลขทะเบียนปืน
ที่ตอกติดกับพานท้ายเดิมครับ เพราะว่าพานท้ายใหม่ที่เปลี่ยนไม่ได้ตอกเลขทะเบียน
 ขอบคุณครับ.............

ตอบให้ทาง pm แล้วนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: anunt CZ 452 ที่ มิถุนายน 28, 2011, 12:45:04 PM
ผมมีข้อสอบถามท่านผู้รู้ดังนี้ครับ ในกรณีปืนยาวตระกูล CZ หรือปืนยาวทุกยี่ห้อ ที่มีพานท้ายเป็นไม้แท้ และยิ่งเป็นปืนยาวตระกูล CZ ด้วยแล้วที่นิยม
ตอกเลขทะเบียนลงที่พานท้ายไม้ ผมมีข้อถามดังนี้ว่า ถ้าเราเปลี่ยนพานท้ายใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นพานท้ายแต่ง เราจะทำอย่างไรกับเลขทะเบียนปืน
ที่ตอกติดกับพานท้ายเดิมครับ เพราะว่าพานท้ายใหม่ที่เปลี่ยนไม่ได้ตอกเลขทะเบียน
 ขอบคุณครับ.............

ตอบให้ทาง pm แล้วนะครับ

ขอบคุณมากครับ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: bigbang ที่ กรกฎาคม 17, 2011, 10:02:14 AM
ขอเรียนถามคุณ Yoshiki ด้วยครับ
กรณีทายาทเพียงคนเดียวและศาลใด้มีคำสั่งดำเนินการให้เป็นผู้จัดการมรดก
ไม่ได้หรือไม่ประสงค์ไปยื่นขออนุญาติอาวุธปืน ป.3 และป.4 เพื่อรับโอนเป็นของตนเอง  
แต่ต้องการโอนสิทธิ ให้กับผู้อื่น  หรือต้องการขายอาวุธปืนได้รึไม่ครับ
 
แล้วผู้รับสิทธิหรือผู้ซื้ออาวุธปืนต่อ  สามารถใช้หนังสือยินยอมโอนสิทธิ
และแนบหนังสือคำสั่งศาลที่แต่งตั้ง กับเซนตสลักหลังใบ ป.4 ของผู้ตาย
ไปยื่นต่อนายทะเบียนของผู้รับสิทธิหรือผู้ซื้อเพื่อขออนุญาติให้มีใช้อาวุธปืน
ดำเนินการต่อไป   กล่าวคือข้ามขั้นตอนการขออนุญาตใช้และมีอาวุธปืนจาก
ผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกไปเลย  จะได้รึไม่ครับ  
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ ::014::หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: prasit homecar a1 ที่ กรกฎาคม 17, 2011, 01:51:17 PM
คลังความรู้สำหรับผู้มีอาวุธปืน  เข้ามารับความรู้ด้วยคนครับ ... ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: betsports ที่ กรกฎาคม 19, 2011, 11:14:08 AM
ว๊าวๆๆ เป็นประโยชน์มากๆเลยคับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: captain-xx ที่ สิงหาคม 03, 2011, 10:54:21 AM
ดีจังคับ ขอบคุณมากนะคับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: prawity ที่ สิงหาคม 07, 2011, 08:17:13 PM
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Rose 888 ที่ กันยายน 04, 2011, 02:08:09 PM
ขอบคุณครับท่าน


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: md ที่ กันยายน 24, 2011, 06:04:35 PM
ขอบคุณครับเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ไม่เขาใจ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯจริงๆครับ.. ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: krulong ที่ ตุลาคม 07, 2011, 09:26:02 AM
มารับความรู้ครับ ขอบคุณครับ ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: peyai ที่ ตุลาคม 15, 2011, 12:59:35 PM
ผมรบกวนขอความรู้เกี่ยวกับการโอนปืนที่เป็นมรดกของคุณพ่อ(ยังมีชีวิตอยู่)ให้ลูกว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมอยู่คนละจังหวัดกับคุณพ่อ  ขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: kook205 ที่ ตุลาคม 19, 2011, 02:40:03 PM
ผมน้องใหม่รายงานตัวและสอบถามนิดหนึ่งครับ
หากพ่อผมเองนำปืน .45 มาฝากไว้ที่บ้านผมโดยที่ท่านจะไปต่างจังหวัด พ่อมีใบอนุญาติทุกอย่าง แต่ผมยังไม่มีใบอนุญาติ
กรณีนี้ผมจะมีความผิดไหมครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Snow-white ที่ ตุลาคม 22, 2011, 04:55:07 PM
ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากเลยครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: prasakol ที่ ตุลาคม 27, 2011, 02:29:39 PM
มาเพิ่มเติมความรู้ ให้หายปึกครับ ;D


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: pgpin รักพ่อหลวงยิ่งชีพ ที่ พฤศจิกายน 03, 2011, 01:54:24 PM
กรณีของผมนะครับ
ปืนกระบอกที่มีอยู่ซื้อตอน อายุ 30(44) ในใบอนุญาติก็ระบุบ้านที่เคยอาศัย(บ้านแม่)ไว้ เคยไปทำเรื่องย้ายครั้งนึงเพราะไปซื้อบ้านใหม่ในใบอนุญาติเลยมีต่อท้ายว่าย้ายมาที่ใหม่แล้ว ประเด็นของผมอยู่ที่ว่าหลายปีก่อนผมจับธุรกิจบ้านมือสองและต้องย้ายชื่อตัวเองไปอยู่ในบ้านมือสองนั้นๆ โดยที่ผมไม่ได้ไปทำการแจ้งย้ายปืนตามไป จนกระทั่งผมขายบ้านมือสองนั้นไปและก็ได้ขายบ้านที่ในใบอนุญาติปืนต่อท้ายไว้(แจ้งครั้งแรก) มาซื้อบ้านใหม่จนปัจจุบัน 3 ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายปืนเข้ามาที่บ้านใหม่เลยครับ ลักษณะแบบนี้ผมจะมีโทษหรือไม่ครับ
ขอบพระคุณมากๆล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ที่ พฤศจิกายน 20, 2011, 11:02:33 PM
กรณีของผมนะครับ
ปืนกระบอกที่มีอยู่ซื้อตอน อายุ 30(44) ในใบอนุญาติก็ระบุบ้านที่เคยอาศัย(บ้านแม่)ไว้ เคยไปทำเรื่องย้ายครั้งนึงเพราะไปซื้อบ้านใหม่ในใบอนุญาติเลยมีต่อท้ายว่าย้ายมาที่ใหม่แล้ว ประเด็นของผมอยู่ที่ว่าหลายปีก่อนผมจับธุรกิจบ้านมือสองและต้องย้ายชื่อตัวเองไปอยู่ในบ้านมือสองนั้นๆ โดยที่ผมไม่ได้ไปทำการแจ้งย้ายปืนตามไป จนกระทั่งผมขายบ้านมือสองนั้นไปและก็ได้ขายบ้านที่ในใบอนุญาติปืนต่อท้ายไว้(แจ้งครั้งแรก) มาซื้อบ้านใหม่จนปัจจุบัน 3 ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายปืนเข้ามาที่บ้านใหม่เลยครับ ลักษณะแบบนี้ผมจะมีโทษหรือไม่ครับ
ขอบพระคุณมากๆล่วงหน้าครับ

          ตามนี้ตรงตัวหนังสือสีแดงเลยครับ

          ถาม  ในใบ ป.๔ ระบุเป็นบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนสามารถนำปืนไปใช้หรือนำ

ไปเก็บไว้ที่บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในบ้าน ป.๔  ได้หรือไม่  หรือหากนำไปฝากไว้ที่บ้านผู้อื่น 

คนรับฝากหรือเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่

          ตอบ  หากนำไปฝากที่บ้านของผู้อื่นย่อมไม่มีความผิดดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

          ส่วนกรณีที่ใบ ป.๔  ระบุบ้านเลขที่แห่งหนึ่ง  แต่เจ้าของปืนนำไปใช้หรือนำไปเก็บไว้ที่

บ้านหลังอื่นนอกจากที่ระบุในใบ ป.๔  นั้น  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด 

ซึ่งหลักทั่วไปในกฎหมายอาญานั้นเมื่อกฎหมายไม่ห้ามย่อมสามารถทำได้  ดังนั้นในกรณีจึงไม่มี

ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 

         แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าของปืนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านตามใบ ป.๔  เจ้าของปืนมีหน้า

ที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าเป็นการย้ายไปอยู่

ต่างท้องที่กันก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย

ไปถึงอีกด้วย  ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเท่านั้น  ( พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  มาตรา  ๖๒

 , ๘๓ )


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: SIERRA1 ที่ พฤศจิกายน 21, 2011, 05:59:17 PM
เข้ามาเก็บเกี่ยวหาความรู้ครับ ::014:: ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: GunsAoun ที่ พฤศจิกายน 22, 2011, 02:09:11 PM
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ดี ๆ และมีประโยชน์อย่างมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่อย่างผมซึ่งกำลังจะมีปืนไว้ในครอบครองเป็นกระบอกแรก)และก็ขอกล่าวสวัสดีกับท่านอาจารย์และสมาชิกทุกท่านด้วยครับ.


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: pgpin รักพ่อหลวงยิ่งชีพ ที่ พฤศจิกายน 23, 2011, 10:43:30 AM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: farmer ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 06:21:09 PM
ขอบคุณท่านจกท มากครับ ::014:: +ให้1คะแนนเลยครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Moo hatyai ที่ ธันวาคม 28, 2011, 10:54:01 AM
       
    ..ได้ความรู้มากเลยครับ...มีประโยชน์มากๆ.!!!


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: horizon! ที่ มกราคม 15, 2012, 11:32:03 PM
เยี่ยมเลยครับได้ความรู้เพิ่ม ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Lek Joker ที่ มกราคม 18, 2012, 09:12:04 PM
 :oได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยครับ พอดีเป็นมือใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: virgin_man ที่ มกราคม 30, 2012, 01:08:26 PM
          ถาม  มีเพื่อนมาขอยืมเงินโดยจะนำอาวุธมาวางจำนำไว้  อย่างนี้ถ้ารับจำนำไว้จะมีความ

ผิดหรือไม่ครับ

          ตอบ  ก่อนอื่นต้องขออธิบายหลักกฎหมายในเรื่องนี้ก่อนครับ  การรับจำนำปืนประกอบ

ไปด้วยสัญญาประธานคือสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาจำนำซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์     ซึ่งตาม

กฎหมายการจำนำคือการนำทรัพย์สินมาวางไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้โดยส่งมอบ

การครอบครองให้แก่ผู้รับจำนำ  ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเห็นว่าการรับจำนำนั้นถือเสมือนว่าเจ้า

ของปืนได้มอบอำนาจในการครอบครองดูแลอาวุธปืนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนำแล้ว และผู้รับ

จำนำก็ได้ครอบครองไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของตน  ทั้งตาม ป.พ.พ. ก็ให้อำนาจผู้รับ

จำนำทรัพย์ที่จำนำออกขายทอดตลาดได้ในกรณีที่ผู้จำนำไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด  จึงพอ

จะถือได้ว่าผู้รับจำนำยึดถือครอบครองอาวุธปืนไว้เพื่อตน  จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ใน

ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งแตกต่างจากกรณีการรับฝากปืนไว้  ซึ่งเห็นได้ชัด

ว่าผู้รับฝากมิได้มีเจตนาจะยึดถืออาวุธปืนไว้เพื่อตน  นอกจากนี้ยังเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา

วินิจฉัยไว้ดังนี้คือ


          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๒๗๙ / ๒๕๐๘  การที่จำเลยที่ ๑ รับจำนำอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดเฉพาะตัวของจำเลยที่ ๑

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗ โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา ๗ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความ

ผิดก็ต่อเมื่อมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เมื่อ

ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนำไปจำนำไว้

กับจำเลยที่ ๒ ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่เป็นความผิดฐานสนับสนุนตามโจทก์ฟ้อง

ข้อสังเกต – ตามคำพิพากษานี้ได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าผู้จำนำไม่มีความผิดฐานใด ๆ ด้วย


         คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๗๘๐๓ / ๒๕๔๓  ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗

บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่" การที่นาย ส. จำนำอาวุธปืนไว้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลย

ที่ ๑ รับมอบอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีอาวุธ

ปืนไว้ในครอบครองแล้ว เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนไว้ใน

ครอบครอง จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๒ วรรคสาม


แบบนี้กรรมมันก็ตกอยู่กับผู้รับจำนำหน่ะสิ น่าสงสารเสียเงินค่าจำนำแล้วไม่พอยังต้องมาโดนคดีศาลอีก เวรกรรมแท้ ๆ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: wissawa ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2012, 09:07:36 PM
ขอบคุณเป็นความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.ToN ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2012, 11:01:00 PM
ขอสอบถามเป็นข้อมูลครับ
ถ้าผมซื้อปืนสวัสดิการโดยใช้เอกสารของพี่เมียซื่งเป็นราชการซื้อให้
ขอคำแนะนำครับ ว่าควรหรือไม่


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: "ความคิด คือ ศัตรูตัวฉกาจ" ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 10:31:54 AM
มีประโยชน์มากๆๆครับขอบคุณครับ :DD


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Phas1967 ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2012, 09:27:23 PM
ขอสอบถามเป็นข้อมูลครับ
ถ้าผมซื้อปืนสวัสดิการโดยใช้เอกสารของพี่เมียซื่งเป็นราชการซื้อให้
ขอคำแนะนำครับ ว่าควรหรือไม่

ครึ่ง ทศวรรษ แห่งการรอคอย.... :~)
 


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.ToN ที่ กุมภาพันธ์ 29, 2012, 04:25:35 PM
ขอสอบถามเป็นข้อมูลครับ
ถ้าผมซื้อปืนสวัสดิการโดยใช้เอกสารของพี่เมียซื่งเป็นราชการซื้อให้
ขอคำแนะนำครับ ว่าควรหรือไม่

ครึ่ง ทศวรรษ แห่งการรอคอย.... :~)
 
ใช่ครับ ครึ่งทศวรรษ
รออออออออ......ร้อ.....รอ
 :DD


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: jirawad ที่ มีนาคม 10, 2012, 11:57:13 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: susan ที่ มีนาคม 27, 2012, 03:45:52 PM
เรียนถามครับ  ::014::
แล้วกรณีพ่อฝากอาวุธปืนไว้กับลูกสาวเพื่อเก็บรักษาแทนจะมีความผิดมั๊ยครับโดย
1. มีการสลักหลังใบ ป.4 ให้เก็บรักษาแทน
2. ปืนอยู่ผิดบ้านเลขที่,ผิดมือ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: สันต์ ที่ เมษายน 18, 2012, 08:40:41 PM
ได้ความรู้จริงๆครับ.. :) :)


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: สันต์ ที่ เมษายน 19, 2012, 08:10:59 AM
          เนื่องจากระยะหลังผมสังเกตเห็นว่ามักมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปืนผิดมือ – ผิดบ้าน  ว่ามีความ

ผิดหรือไม่เพียงไร  ซึ่งทั้งผู้ฝากและผู้รับฝากต่างก็ไม่สบายใจด้วยเกรงว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย 

วันนี้มีโอกาสดีจึงขอรวบรวมคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาไว้ในที่เดียวกัน  รวมทั้งผมได้

พยายามรวบรวมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาอ้างอิงไว้ในที่เดียวกันด้วย  หากมีข้อ

ผิดพลาดประการใดหรือสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดเพิ่มเติม  ขอเชิญท้วงติงและร่วม

แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับ 

เรียนถามพี่ Yoshiki_Silencer - รักในหลวง ครับ
สงสัยครับ..?
ในกรณีที่ข้าราชการชื่อ นาย ก. ใช้สิทธิ์ซื้อปืนโครงมา ๒ กระบอก (ปืนโครงการจะโอน หรือ ขาย ได้ก็ต่อเมื่อครบ ๕ ปี ใช่ไหมครับ )
แล้วถ้ามี คนรู้จัก/ เพื่อสนิท หรือ  ญาติพี่น้อง มาขอซื้อต่อ โดยที่ นาย ก. ก็ขายให้ไป ซึ่งยังไม่ครบกำหนด ๕ ปี
แต่ นาย ก. ทำที่ว่า เอาปืนตัวเองไปจำนำกับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น
โดยทำเอกสารการจำนำไว้เรียบร้อย มีพยานเซ็นรับรอง  แบบนี้จะผิดไหมครับ 
และถ้าเกิดคนที่ซื้อปืนกับ นาย ก. ไปโดนจับ ในกรณีใดก็แล้วแต่   นาย ก. นั้นจะมีความผิดไปด้วยไหมครับ...?
 
ขอบคุณครับ 


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: konklong ที่ เมษายน 22, 2012, 11:18:05 AM
 ::002::  ขอบคุณครับ  ::014:: ::014:: ::014:: ผมขออนุญาต print เก็บไว้อ่านเอาความรู้ครับ ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กชอบปืน 32 ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 05:14:28 PM
ขอบคุณมากๆๆเลยครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กชอบปืน 32 ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 05:17:12 PM
ขอบคุณมากๆครับ
ได้ประโยชน์มากๆๆ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Sonny-972.Phuket ที่ สิงหาคม 14, 2012, 03:02:16 PM
 ::014::ขอบคุนมากๆๆๆๆคับท่าน


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: iamBOBBY ที่ สิงหาคม 15, 2012, 06:03:50 PM
 ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ลมใต้ปีก ที่ กันยายน 18, 2012, 11:08:40 AM
ความรู้ครับ กรณ๊นี้เจอบ่อย (ตัวผมเองด้วย)
 ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: thotsaporn ที่ กันยายน 19, 2012, 01:48:26 PM
ขอบคุณครับ ความรู้ล้วนๆเลย


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Trum1979 ที่ กันยายน 25, 2012, 07:52:10 PM
ได้ความรู้ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: สหายเล็กน้อย ที่ กันยายน 25, 2012, 08:21:51 PM
... ขอบคุณ ครับ ...  ::014::

... ขอบคุณฝรั่ง ด้วย ... ที่ขุดกระทู้ขึ้นมาให้ ...  ::005:: ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: hemicuda ที่ กันยายน 30, 2012, 09:39:55 PM
เอาแล้ว


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: thezen_zazen ที่ ตุลาคม 13, 2012, 12:31:56 AM
 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ome321 ที่ พฤศจิกายน 24, 2012, 08:48:51 AM
สงสัยครับ..?
ในกรณีที่ข้าราชการชื่อ นาย ก. ใช้สิทธิ์ซื้อปืนโครงมา ๒ กระบอก (ปืนโครงการจะโอน หรือ ขาย ได้ก็ต่อเมื่อครบ ๕ ปี ใช่ไหมครับ )
แล้วถ้ามี คนรู้จัก/ เพื่อสนิท หรือ  ญาติพี่น้อง มาขอซื้อต่อ โดยที่ นาย ก. ก็ขายให้ไป ซึ่งยังไม่ครบกำหนด ๕ ปี
แต่ นาย ก. ทำที่ว่า เอาปืนตัวเองไปจำนำกับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น
โดยทำเอกสารการจำนำไว้เรียบร้อย มีพยานเซ็นรับรอง  แบบนี้จะผิดไหมครับ 
และถ้าเกิดคนที่ซื้อปืนกับ นาย ก. ไปโดนจับ ในกรณีใดก็แล้วแต่   นาย ก. นั้นจะมีความผิดไปด้วยไหมครับ...? อยากรู้คำตอบ จังคับ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ome321 ที่ พฤศจิกายน 24, 2012, 01:04:47 PM
น่าจะเป็นคำถามลองภูมิเชิงวิชาการ...ไม่เป็นจริงได้
1.หลักการ การทำความเห็นของ พงสฯ ในสำนวนต้องทำความเห็นอิสระ ไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงให้เห็นสอดคล้องต้องกันทั้ง พงสฯ รอง ผกก.สส. และ ผกก.ฯ สั่งคดีไปเลย ตามพยานหลักฐานท้องสำนวน
2.เมื่อ พงสฯ สรุปสั่งฟ้องไปแล้ว แสดงว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรสั่งฟ้องได้ รอง ผกก.สส. ก็สั่งฟ้องตาม มาถึง ผกก.ฯ ก็สั่งฟ้อง ถือว่าสำนวนเสร็จสิ้น แต่แม้จะออกเลขรอส่งอัยการ หน.พงสฯ ย่อมสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ตลอดเวลาที่สำนวนยังไม่ถึง อัยการยังไม่รับ
3.การสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆ จะชอบ หรือ ไม่ชอบ ก็ต้องว่ากันอีกเรื่อง คือ ตามข้อ 1 หากในเนื้อสำนวนรูปคดีต้องสั่งฟ้องสถานเดียว ใคร ผู้ใด จะสั่งผิดแผกเป็นอื่นไม่ได้แล้ว จะทำแค่ความเห็นให้ผิดไป เช่น สั่งไม่ฟ้อง โดยไม่มีการแก้ไข เนื้อหาเลย ไม่ได้อยู่แล้ว ไม่รู้่เจตนาจะเปลี่ยนคำสั่งฟ้อง หรือ ไม่ฟ้อง สุดท้ายอย่างไร จะอ้างดุลพินิจก็อาจจะอ้างได้ ผกก.ฯ ก็ให้ พงสฯ พิมพ์รายงานสอบสวนแผ่นสุดท้ายออกมาใหม่ พงสฯ ลงนามสั่งคดีเหมือนเดิม หรือ ตามใจ ผกก. รอง ผกก.สส. เช่นกัน ถึง ผกก.ก็ จะสั่งไม่ฟ้อง (นี่หมายความว่า กรณีสำนวนนั้นอาจสั่งได้ 2 ทาง เพราะน้ำหนักพยานหลักฐานก้ำกึ่ง เรียกว่า สามารถใช้ดุลพินิจ ยลตามช่องในการสั่งคดีได้ แต่หากพยานหลักฐานชัดเจน ต้องสั่งไม่ฟ้อง ก็ต้องไม่ฟ้อง ต้องสั่งฟ้อง ก็ต้องสั่งฟ้อง)
3.มี ตย.คดีหนึ่ง พงสฯ สั่งไม่ฟ้อง (ทั้งๆ ที่ มีพยานหลักฐานควรสั่งฟ้อง เนื่อง จาก 5 เสือ กกต.กลาง สรุปมูลว่า มีความผิดตาม กม.เลือกตั้งแล้ว รอง ผกก.สสฯ เห็นควรสั่งฟ้องแย้ง พงสฯ ตาม ถึง ผกก.เห็นควรสั่งฟ้อง ไม่กล้าทำความเห็นขัดกับ พงสฯ อย่างนี้ ไม่ต้องให้แก้ใดเลยๆ เพราะ ตามรูปพยานหลักฐาน ชั้นสืบ สอบ ระดับ กกต.จว.และ กกต.กลาง เขาพากันสรุปมีมูลผิดอาญาแล้ว ก็ต้อง "สั่งฟ้อง" สถานเดียว) พงสฯ อ้างว่า เมื่อครั้งสอบสวนล่าสุด ฝ่ายผู้ต้องหาอ้างว่า จำไม่ได้ว่า ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร ตนบริสุทธิ์ เป็นการกลับคำให้การหลังเกิดเหตุนานหลายปี มีการคิด ตกลงกลับคำให้การเดิมได้ มาเชื่อคำให้การครั้งหลัง ทั้งๆ ที่ตัวผู้ต้องหาเองมีตำแหน่งเป็นถึง นักการเมืองท้องถิ่น แต่ลงเล่นการเมืองระดับชาติสมัยแรก ย่อมเป็นไปไม่ได้ สำหรับบุคคลที่มีภาวะเช่นนั้น จะอ้างลอยๆ แล้ว พงสฯ ก็หลงเชื่อสนิทใจ ถึงกับ "สั่งไม่ฟ้อง" โดยไม่ปรากฎพยานหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมถึงขนาดจะหัก คำสั่ง กกต.กลางได้
4.บรรยากาศการทำความเห็นในคดี อาจทำให้้เกิดภาพการ "หน้าแตก" ได้ เช่น ถึงอัยการ สั่งไม่ฟ้องตาม พงสฯ น้องน้อย ก็ทำให้ รอง ผกก.สสฯ และ ผกกฯ หน้าแตก ต้องเย็บหลายเข็ม...ทางที่ควร ๆ คุยกันก่อน แล้วทำความเห็นขึ้นมาตามลำดับ ไม่ให้ขัดแย้งกัน (เท่าที่จะทำได้) หรือ สั่งตาม หน.หน่วย พงสฯ น้องน้อย ก็หน้าแตกเช่นกัน
....สรุป ตามกระทู้ ถือว่าสำนวนยังไม่เสร็จสิ้น หน.หน่วย สั่งใหม่ได้ แต่ต้องชอบด้วยกระบวนการทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ไม่อาจหักด้ามพร้าด้วยเข่าได้ ส่วนจะต้องแก้ไขคำให้การ และเรื่องพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการสั่งคดีหรือไม่ แบ่งออก 2 กรณี แล้วแต่สถานการณ์ว่า สั่งฟ้อง โดยอาศัยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือ โดยใช้ดุลพินิจโดยแท้ สามารถกลับคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ ต้องเลือกเอาไปใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วย
....หากเราเป็น ผกก. จะสั่งหักคดีของ พงสฯ เราจะต้องเขียนเหตุผล สนับสนุนการสั่งคดีของเราให้ชัดเจน เป็นข้อๆ ไปด้วย แล้วเรียก พงสฯ มาเพื่ออธิบายว่าเราเคารพความเห็นน้องน้อย แต่ขณะนี้เราเป็น หน.พงสฯ เห็นต่างกัน เราก็สั่งอีกทาง...รอผลอัยการฯ สั่งคดี ดูว่า เรา หรือ ใครจะหน้าแตก (ก็ไม่ซีเรียสหากจะเห็นทางใด)....นัก กม.ย่อมอิสระ ในความคิด การทำงานอยู่แล้ว แต่พยายามรักษาบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน การทำำงานร่วมกัน ให้ดีและมากที่สุดเท่านั้น


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: MR.FIVE ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2013, 10:33:59 PM
ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับ ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: Double Tap^ ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2013, 08:35:05 PM
ติดตามกันต่อไป


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: ss-bk ที่ มีนาคม 07, 2013, 07:07:22 PM
เข้ามาทบทวนบ่อยๆครับ  :) :) :)


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: overdose ที่ มีนาคม 16, 2013, 09:34:45 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความรู้คับ  ;D


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: wirin ที่ เมษายน 19, 2013, 11:00:19 PM
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: สมศักดิ์ไกยฝ่าย ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 03:08:57 PM
สุดยอด เยียมมากเลย เป็นความรู้ใหม่สำหรับคนบ้านนอกอย่างผม  ดีใจที่ได้พบผู้รู้อย่างท่าน เหมือนเทวดามาโปรดก็ไม่ปาน อบอุ่นจริง จาก สมศักดิ์


หัวข้อ: Re: รวมคำถาม – คำตอบ ปืนผิดมือ ปืนผิดบ้าน รับจำนำปืน ฯลฯ ผิด - ไม่ผิด
เริ่มหัวข้อโดย: rub:da ที่ กรกฎาคม 24, 2013, 01:47:05 PM
รบกวนถามแบบตรงไป ตรงมา เลยครับ ภรรยาเป็นข้าราชการ ถ้าใช้สิทธืซื้อปืนสวัสดิการ (แพราะราคาถูก)ปืนเป็นชื่อภรรยา แต่สามีพกพาไปซ้อมยิงโดยรำพังโดยที่ภรรยามิใด้ไปด้วย จะมีความผิดหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: levitra prix
เริ่มหัวข้อโดย: juinnisp ที่ กรกฎาคม 29, 2013, 07:32:57 AM
levitra ad agency (http://levitiubt.uphero.com/2/100.html)